Przygotowanie do pracy > Określanie miejsca konta w bilansie/RZiS

Drukuj

Określanie miejsca konta w bilansie/RZiS

Pozycja konta w bilansie lub rachunku zysków i strat zależy od tego, jaki określisz typ dla danego konta.

 

Konta bilansowe są ujmowane w bilansie, a konta wynikowe – w rachunku zysków i strat.

 

Dla konta bilansowego należy określić z prawej strony okna Plan kont w polu Typ, w jaki sposób wejdzie ono do bilansu. Konta zwykłe wchodzą do bilansu lub rachunku zysków i strat saldem, konta rozrachunkowe – per saldo; natomiast konta szczególne są ujmowane w różnych pozycjach bilansu lub rachunku zysków i strat w zależności od strony salda konta. Konta wynikowe szczególne mogą być ujmowane w dwóch różnych pozycjach rachunku zysków i strat.

 

1.Zdefiniuj własny układ bilansu lub rachunku zysków i strat, jeśli nie odpowiada Ci ten proponowany przez program.

2.Z poziomu okna do definiowania układu wskaż przycisk Układy i następnie polecenie Wybierz. W kolejnym oknie wybierz nazwę wcześniej zdefiniowanego układu bilansu lub rachunku zysków i strat, dla którego precyzujesz pozycję konta.

3.Wskaż przycisk Użyj.

4.Uaktywni się okno z wybranym układem bilansu. Ustaw się na tej pozycji bilansu lub rachunku zysków i strat, w skład której ma wejść konto.

5.Wybierz przycisk Konta. Uaktywni się okno pozwalające na wybór z listy nazwy konta. W lewej części okna pojawi się lista kont do przypisania. Nowo zdefiniowane konto będzie już na tej liście. W prawej części okna pokazane będzie oznaczenie miejsca wybranej pozycji.

6.Ustaw się w lewej części tego okna i kliknij dwukrotnie na wybranym koncie. Przeniesie się ono do prawej części i w wybraną pozycję układu bilansu. Możesz je również zobaczyć przeglądając konta składające się na tę pozycję. Zniknie ono natomiast z lewej części okna, co oznacza, że nie można będzie wybrać go ponownie. Jeśli konto będzie wchodzić w dwie pozycje bilansu lub rachunku zysków i strat, pojawi się dodatkowe pytanie o sposób dołączania do układu. Po udzieleniu odpowiedzi wybrane konto będzie dodatkowo oznaczone, po to, by uniemożliwić jego ponowny wybór.

7.Jeśli chcesz zrezygnować z wyboru konta, kliknij dwukrotnie na nazwie konta w prawej części tego okna. Jego nazwa zniknie z prawej, a pojawi się w lewej części okna.

 

W przypadku zauważenia braku kont na listach kont do przypięcia:

1. Przejdź do okna wyboru układu klikając Układy > Wybierz.

2. Wskaż układ i trzymając klawisz Shift kliknij przycisk Użyj.