Ustawienia > Dane firmy

Drukuj

Dane firmy

Na górze okna Dane firmy widoczne jest menu, w którym użytkownik może przeprowadzić poniższe akcje:

Nowy zakres – po wybraniu tego polecenia otwiera się okno, w którym można wprowadzić nowy okres dla danych firmy. Wskazanie nowego okresu obowiązywania danych firmy ze zmiana nazwy lub NIP–u w stosunku do poprzedniego będzie miało wpływ na aktywowane licencje. Będą one wymagały ponownej aktywacji w ciągu 60 dni od rozpoczęcia nowego okresu obowiązywania danych firmy. Zmiana okresu obowiązywania otwiera okno z danymi firmy do edycji,

Usuń zakres – użycie polecenia powoduje usunięcie wprowadzonego zakresu obowiązywania danych firmy,

Edytuj dane firmy – polecenie przełącza okno w tryb edycji danych,

Zapisz – polecenie zapisuje wprowadzone dane,

Anuluj – polecenie anuluje wprowadzone dane i powoduje powrót do danych poprzednich.

 

W oknie Dane firmy znajdują się pola, w których użytkownik podaje:

Zakres obowiązywania – użytkownik wybiera z rozwijanej listy datę, od której dane firmy są aktualne,

Dane obowiązują od: – do: – są to daty obowiązywania danych dla danej firmy,

Nazwa pełna firmy (do 200 znaków),

Skrócona nazwa firmy (do 100 znaków),

NIP (13 znaków, format: xxx–xx–xx–xxx lub xxx–xxx–xx–xx lub xxxxxxxxxxx, użytkownik jest informowany o podaniu nieprawidłowego formatu – dane pozwalają się jednak zapisać),

NIP UE,

REGON,

PESEL,

VIES – zaznaczenie tego polecenia powoduje wprowadzenie przez system numeru NIP UE,

Dane teleadresowe – ulica, nr domu, nr lokalu, gmina, powiat, kod pocztowy, urząd pocztowy, skrytka pocztowa, miejscowość, województwo, kraj, numery telefonów i faksów, adresy e-mail i stron www,

Rachunki bankowe – w tej sekcji znajduje się lista rachunków bankowych firmy. Możliwe jest dodawanie nowych (opcja Dodaj) oraz usuwanie niepotrzebnych pozycji (opcja Usuń). W kolumnie Domyślny użytkownik ma możliwość wskazania domyślnego rachunku bankowego dla firmy.