Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne > Nowa karta > Zakładka Parametry

Drukuj

Zakładka Parametry

Pozycje zakładki Parametry:

Grupa – w polu tym następuje przypisanie produktu do wybranej grupy: Wyroby gotowe, Półprodukty, Inne (wybór z listy rozwijanej),

Wydział – to lista rozwijana wcześniej zdefiniowanych wydziałów systemu. Na tym poziomie następuje przypisanie karty technologicznej do określonego wydziału. Przypisanie to może mieć wykorzystanie min. w zarządzaniu uprawnieniami użytkowników do widoczności kart technologicznych,

Precyzja JM – określenie precyzji jednostki miary,

Cena ewidencyjna – cena stała, niezależnie od wybranego sposobu kalkulacji ceny należy wpisać skalkulowaną cenę wyrobu. W przypadku wybrania sposób kalkulacji według ceny ewidencyjnej, cena tu wpisana zostanie przejęta, jako cena produkowanego wyrobu,

Pracochłonność – określenie pracochłonności dla jednostki wyrobu. Jest to pole rozwijane (możliwość wyboru: sekunda, minuta, roboczogodzina),

Czas międzyzleceniowy [rbg] – czas między ostatnią operacją zlecenia  poprzedniego w tej samej technologii nadrzędnej, a pierwszą operacją w tej technologii (możliwe do wybrania opcje: Opóźnienie, Nakładka).

Wielkość szarży – pole informacyjne dotyczące wielkości szarży, czyli ilość produkcji otrzymanej z linii technologicznej w czasie jednego cyklu produkcyjnego,

Wielkość partii – standardowa wielkość partii produkowanego wyrobu,

Utworzył / Zmodyfikował – informacja o użytkowniku (login i czas), który utworzył / zmodyfikował kartę technologiczną.

Obraz – funkcjonalność pozwalająca dodać plik ze zdjęciem lub rysunek. Aby dodać obraz należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w polu, wybrać opcję „Wczytaj”, a następnie wskazać obraz z lokalizacji dyskowej.

 

Na zakładkach Marszruta, BOM, Odpady, Koszty definiowane są składniki wyrobu.

 

Szczegóły widoku poniżej opisanych zakładek karty technologicznej zależne są od wybranego sposobu pracy oraz wprowadzonych ustawień głównych dla technologii.