Strona startowa

Drukuj

Okno Wynagrodzenie place

W tym oknie wprowadzane są informacje dotyczące wybranego wynagrodzenia pracownika.

 

Składki ZUS

Wybranie tego przycisku rozwija listę grup składek ubezpieczeń społecznych ZUS. Zaznaczenie pola wyboru obok nazwy uaktywnia wybraną grupę i powoduje wyświetlenie związanych z nią informacji na liście poniżej.

 

Przycisk jest widoczny wyłącznie podczas edycji wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej.

 

Dostępne są następujące grupy:

emerytalne i rentowe

chorobowe

wypadkowe

zdrowotne

 

Ulga do 26 roku życia

Pole służy ono do oznaczenia, że w wynagrodzeniu uwzględniana jest ulga przysługująca osobom, które nie ukończyły 26 roku życia.

Gdy zaznaczone, z prawej strony prezentowana jest suma przychodów, dla których w tym roku zastosowana została ulga.

Pole dostępne jest dla umów zawieranych od 1 sierpnia 2019 roku.

 

Składniki wynagrodzenia

Wybranie tego przycisku rozwija listę składników wynagrodzenia. Zaznaczenie pola wyboru obok nazwy uaktywnia wybrany składnik i powoduje wyświetlenie związanych z nim informacji na liście poniżej.

 

Przycisk jest widoczny wyłącznie podczas edycji wynagrodzenia z umowy o pracę.

 

Dla składników wynagrodzeń dostępnych w programie określono zasady naliczania jako:

Nazwa

Opodatkowane

Podlegające ZUS

Wypłacane

Wynagrodzenie zasadnicze

bullet

bullet

bullet

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

bullet

bullet

bullet

Premia miesięczna

bullet

bullet

bullet

Premia kwartalna

bullet

bullet

bullet

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne

bullet

bullet

bullet

Składniki wynagrodzenia wypłacane jednorazowo

bullet

bullet

bullet

Świadczenia z ZFŚS wypłacane

 

 

bullet

Dofinansowanie żłobka przedszkola

 

bullet

bullet

Inne składniki wynagrodzenia

bullet

bullet

bullet

Inne składniki wynagrodzenia niepodlegające ZUS

bullet

 

bullet

Inne składniki wynagrodzenia nieopodatkowane

 

bullet

bullet

Bony poza ZFŚS

bullet

bullet

 

Bony z ZFŚS

bullet

 

 

Ryczał za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych

bullet

bullet

 

Świadczenia z ZFŚS niewypłacane

bullet

 

 

Inne składniki niewypłacane

bullet

bullet

 

Inne składniki niewypłacane niepodlegające ZUS

bullet

 

 

Inne składniki niewypłacane nieopodatkowane

 

bullet

 

 

Świadczenia i przerwy

Wybranie tego przycisku otwiera okno Świadczenia i przerwy, w którym możliwe jest wprowadzenie szczegółowych informacji na ten temat.

Edytuj

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Umowa o pracę (Numer umowy)

W tym polu należy wpisać numer umowy, na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie.

Wynagrodzenie za

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę miesiąca, którego dotyczy naliczane wynagrodzenie. Na liście nazwy miesięcy, dla których zostały już naliczone wynagrodzenia są pisane pochyłą czcionką.

 

Pole tylko dla umów o pracę.

 

Data zawarcia

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę zawarcia umowy cywilnoprawnej w formacie RRRR-MM-DD.

 

Pole tylko dla umów cywilnoprawnych.

 

Okres

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać ostatni dzień miesiąca, ustalonego jako okres wypłaty wynagrodzenia, w formacie RRRR-MM-DD.  Data w tym polu wskazuje okres rozliczenia (podatkowy i ZUS).

Data wypłaty

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę wypłaty wynagrodzenia w formacie RRRR-MM-DD. Podpowiadana jest odpowiednia data z ustawień programu.

 

Pole to jest nieedytowalne (wypełniane automatycznie), jeżeli w ustawieniach programu uaktywnione zostało automatyczne tworzenie rozrachunków.

 

Kod tytułu ubezpieczenia

W tym polu z rozwijanej listy należy wybrać tytuł ubezpieczenia pracownika. Lista zawiera elementy słownika Tytuły ubezpieczenia.

Składki ZUS zapłacono

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę zapłacenia składek ZUS pracowników w formacie RRRR-MM-DD. Podpowiadana jest odpowiednia data z ustawień programu.

 

Pole to jest nieedytowalne (wypełniane automatycznie), jeżeli w ustawieniach programu uaktywnione zostało automatyczne tworzenie rozrachunków.

 

Zaliczkę do US wpłacono

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę zapłacenia zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników w formacie RRRR-MM-DD. Podpowiadana jest odpowiednia data z ustawień programu.

 

Pole to jest nieedytowalne (wypełniane automatycznie), jeżeli w ustawieniach programu uaktywnione zostało automatyczne tworzenie rozrachunków.

Dla umów o pracę w kolejnym miesiącu podpowiadane są dane tworzone na podstawie wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca.

 

W głównej części okna znajduje się tabela ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych składników wynagrodzenia za wybrany miesiąc. Niezbędne jest wypełnienie pola Wynagrodzenie brutto, na podstawie którego naliczane są składki i podatki. Jeżeli wynagrodzenie zawiera więcej składników należy wypełnić pola dla tych składników, a wynagrodzenie brutto powinno się naliczyć automatycznie.

 

Wszystkie kwoty w oknie wynagrodzeń wyliczane automatycznie przez program i zmienione przez użytkownika, wyróżnione są kolorem czerwonym.