Ustawienia > Podatki > Skala podatkowa

Drukuj

Skala podatkowa

W tym panelu znajdują się ustawienia określające parametry obliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Zaznaczenie pola wyboru w kolumnie F (w polu wyboru jest wtedy widoczna litera F) powoduje, że ustawienie ma zastosowanie jedynie do bieżącej firmy (jest lokalne).

 

Rok

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rok, dla którego będą definiowane ustawienia. Na liście dostępne są lata zdefiniowane w oknie Wybór roku.

Edytuj

Przycisk ten powoduje przełączenie w tryb edycji wybranej w tabeli poniżej pozycji ustawień. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone zmiany ustawień.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa wprowadzanie zmian ustawień bez ich zapisywania.

 

W kolejnych liniach tabeli poniżej widoczna jest lista pozycji opisujących skalę podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych. Są to:

Kwota wolna

Pierwsza stawka

Podstawa opodatkowania I

Podstawa opodatkowania II

Podstawa opodatkowania III

Podstawa opodatkowania IV

Górna granica pierwszego przedziału

Ulga dla podatnika do 26 roku życia (maksymalna kwoty ulgi dla podatnika do 26 roku życia w roku podatkowym)

Druga stawka

Stawka podatku liniowego

Miesięczna ulga podatkowa

Roczna ulga podatkowa