Rozpoczęcie pracy > Właściciele

Drukuj

Właściciele

Właścicielem w programie Mała Księgowość jest osoba uzyskująca dowolnego rodzaju przychód, wymagający samodzielnego składania deklaracji i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.

 

Dodanie właściciela

1.Kliknij przycisk Kartoteki > Właściciele [Ctrl+w].

2.W oknie Kartoteka właścicieli kliknij przycisk Nowy właściciel. Otwarte zostanie okno wprowadzania opisu właściciela.

3.Uzupełnij dane na zakładkach Właściciel, ZUS oraz Inne.

 

Niezbędne jest szczegółowe wypełnienie pól, ponieważ zawarte w nich dane są wykorzystywane do generowania deklaracji ZUS.

 

Określanie udziałów właściciela w źródłach dochodów

Po wprowadzeniu opisu właściciela należy określić jego udziały w istniejących źródłach przychodów.

 

Poprawna obsługa rozliczeń w programie wymaga, aby po wprowadzeniu firmy (źródła przychodów) przypisać udziały w firmie właścicielom.

 

1.W oknie opisu właściciela kliknij przycisk Informacje i wybierz polecenie Źródła przychodów. Utworzy się okno Udziały w firmie.

2.Za pomocą przycisku Nowy dodaj nowy udział.

3.W kolumnie Firma wybierz firmę, dla której chcesz określić udziały właściciela.

4.W kolumnach Od, Do można podać zakres dat, dla których obowiązuje wprowadzana definicja udziałów.

5.W kolumnie Udział określ wartość udziału właściciela w źródle przychodu jako procent lub ułamek. Przycisk btn_procent / btn_ulamek przełącza rodzaj jednostki.

 

Program ostrzega, gdy udział właścicieli nie jest równy 100%. Należy przeprowadzić określenie udziałów w źródle przychodu wszystkich właścicieli. Istotne jest, aby wszyscy właściciele dla których użytkownik chce obliczać deklaracje dochodowe mieli określone udziały – tylko wtedy będzie możliwe poprawne sporządzenie deklaracji podatkowych.

 

Wprowadzanie informacji o ulgach, stratach i odliczeniach właściciela

 

Jeżeli właściciel posiada prawo do odliczeń od podatku dochodowego, należy dla każdego roku podatkowego, wprowadzić informację o tym przed pierwszym naliczaniem zaliczek.

 

1.W oknie opisu właściciela kliknij przycisk Informacje i wybierz polecenie Ulgi, straty, odliczenia. Utworzy się okno Ulgi, straty, odliczenia.

2.Wybierz Rok oraz Deklarację dla której chcesz zarejestrować ulgi/straty/odliczenia właściciela.

 

img_mk_17

 

3.Za pomocą przycisku Nowy dodaj nowy wiersz.

4.W kolumnie Okres wybierz datę początku okresu odliczeń w formacie RRRR-MM-DD (zazwyczaj jest to pierwszy dzień roku).

5.W kolumnie Pole deklaracji wybierz pole, w którym będzie wykazana określona w kolejnej kolumnie kwota.

6.W kolumnie Kwota podaj kwotę ulgi/straty/odliczenia.

7.W kolumnie Opis wprowadź przyczynę odliczenia. Podczas formułowania treści opisu należy brać pod uwagę fakt, że będzie on drukowany na formularzu deklaracji podatkowej. Powinien być w związku z tym odpowiednio krótki i jednoznaczny.

 

Wprowadzanie okresów współpracy

Jeżeli osoba wprowadzona do kartoteki właścicieli ma status współpracownika, to należy określić okres współpracy i udziałowca, z którym związany jest współpracownik.

 

1.W oknie opisu właściciela (współpracownika) kliknij przycisk Informacje i wybierz polecenie Okresy współpracy. Utworzy się okno Okresy współpracy.

2.Za pomocą przycisku Nowy dodaj okres współpracy.

3.W kolumnie Firma wybierz firmę, z którą chcesz określić okres współpracy.

4.W kolumnach Od, Do podaj zakres dat, w których prowadzona jest współpraca.

5.W kolumnie Współpracuję z wybierz właściciela, z którym prowadzona jest współpraca.