Rozpoczęcie pracy > Tworzenie nowej firmy

Drukuj

Tworzenie nowej firmy

Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie i aktywacja nowej firmy (jeżeli program pracuje w trybie obsługi grupy firm, tworzona firma jest pierwszą w grupie).

 

Zakładanie nowej firmy

1.Z menu Firma wybierz polecenie Nowa firma. Otworzy się okno Zakładanie nowej firmy.

 

img_mk_nf_01

 

2.W polu Nazwa podaj pełną nazwę firmy w formie, która powinna się pojawiać na wydrukach tworzonych w programie.

3.W polu NIP wpisz numer identyfikacji podatkowej firmy (nadany przez urząd skarbowy dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce).

 

Zawartość pól Nazwa i NIP jest również wykorzystywana podczas rejestracji i aktywacji danych firmy. Dlatego każda zmiana tych parametrów powoduje konieczność powtórzenia procesu aktywacji na zasadach zgodnych z zakupioną licencją.

 

4.W polu Skrót wpisz skrót nazwy firmy. Skrót ten będzie wykorzystywany do identyfikacji firmy w programie.

5.Za pomocą przycisku Lokalizacja danych można wskazać na dysku katalog, w którym przechowywane będą dane tworzonej firmy.

 

img_mk_nf_02

 

6.Jeśli zamierzasz pracować w trybie obsługi grupy firm kliknij w link Kliknij aby przejść do zakładania grupy firm aby rozszerzyć okno o dodatkowe opcje:

 

img_mk_nf_04

 

Grupa firm – wpisz nazwę, która będzie identyfikowała grupę firm w programie.

Szablon firmy wierz szablon, na podstawie którego zostanie utworzona nowa grupa firm. Podpowiadany jest szablon o nazwie Domyślny (zawsze dostępny w programie).

 

7.Kliknij przycisk Utwórz nową firmę (grupę) aby uruchomić tworzenie nowej firmy / grupy firm.

8.Po zakończeniu tworzenia firmy (lub pierwszej firmy w grupie) wyświetlany jest komunikat informujący o wykonanej operacji.

 

Dla nowej firmy tworzone jest domyślne konto użytkownika Admin (z pustym hasłem).

 

img_mk_nf_05

 

Zamknij komunikat przyciskiem OK.

 

9.W oknie Podaj numer seryjny wprowadź dostarczony przez producenta numer seryjny i kliknij przycisk OK. Wprowadzony numer jest wraz z nazwą firmy i numerem NIP podstawą do wygenerowania kodu niezbędnego do rejestracji i aktywacji programu.

 

img_mk_nf_06

 

10.W oknie opisu firmy na kolejnych zakładkach Firma, Ewidencje, Adres, Inne wprowadź szczegółowe ustawienia związane z działalnością firmy. Firma >>

 

img_mk_nf_07

 

11.Kliknij przycisk Zapisz aby zapamiętać zmiany.

 

hmtoggle_plus1        Jeśli firma prowadziła wcześniej działalność?


hmtoggle_plus1        Źródła przychodów w grupie firm


hmtoggle_plus1        Jeśli muszę uzupełnić lub poprawić wprowadzone dane firmy?

 

Rejestracja i aktywacja

Po utworzeniu firmę należy aktywować. Praca z nieaktywowaną firmą możliwa jest tylko przez ograniczony czas (60 dni).

Aktywacja firmy >>

 

Przed aktywacją firmy sprawdź czy jej nazwa i numer NIP zostały wprowadzone poprawnie.