Rozpoczęcie pracy > Rok podatkowy i aktualna data

Drukuj

Rok podatkowy i aktualna data

Ze względu na fakt powiązania rozliczeń źródeł przychodów z rokiem kalendarzowym w programie istnieje pojęcie aktywnego roku obrachunkowego. W ramach takiego właśnie roku jest zorganizowany domyślny dostęp do danych. Zarządzanie wyborem i tworzeniem kolejnych lat jest prowadzone w oknie Wybór roku otwieranym poleceniem Wybór roku z menu Funkcje.

 

img_mk_11

 

Dodanie kolejnego roku następuje po wybraniu przycisku polecenia Nowy. Natomiast wybór aktywnego roku następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Po wyborze innego aktywnego roku i zamknięciu okna Wybór roku następuje zmiana aktualnej daty w programie na 1 stycznia lub 1 grudnia wybranego roku, zależnie od kierunku wyboru roku.

 

Aktualna data

Aktualnie wybrany rok obrachunkowy oraz data dla operacji księgowych prezentowany jest na pasku stanu programu.

 

Zmiana aktualnej data dla operacji księgowych ma zastosowanie tylko w programie i nie ma wpływu na datę w systemie Windows. Nie należy zmieniać daty systemowej Windows.

 

img_mk_12

 

Kliknięcie w polu aktualnej daty otwiera okno dialogowe z kalendarzem umożliwiające jej zmianę. Jeśli wybrana zostanie data z innego roku wtedy również zmieni się aktualnie wybrany rok podatkowy.