Podstawowe okna programu > Kartoteka składników analitycznych > Okno Składnik zapisu

Drukuj

Okno Składnik zapisu

W tym oknie możliwe jest zdefiniowanie składnika zapisu.

 

W górnej części okna znajdują się przyciski poleceń:

Edytuj

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zestaw analityczny, Zapisz i Anuluj.

Zestaw analityczny

Wybranie tego przycisku otwiera okno Zestawy analityczne, w którym można wybrać zestaw do wprowadzenia w opisywanym składniku.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Poniżej przycisków widoczny jest opis składnika zapisu:

Numer dowodu

Z tej rozwijanej listy należy wybrać numer dokumentu, do którego dołączany jest definiowany składnik.

Data

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę przypisania składnika w formacie RRRR-MM-DD.

Kwota

W tym polu należy wpisać jaka kwota z dokumentu, do którego dołączany jest definiowany składnik, będzie związana z tym składnikiem analitycznym.

Opis

W tym polu można wpisać opis definiowanego składnika analitycznego.

Poniżej widoczna jest tabela zawierająca listę kategorii i związanych z nimi cech tworzących definicję składnika analitycznego. Na liście dostępnych kategorii należy zaznaczyć te, które będą uwzględnione w definicji składnika i dla każdej z nich wybrać związaną cechę.