Ustawienia > Kategorie analityczne

Drukuj

Kategorie analityczne

W tym panelu możliwe jest dodawanie i modyfikacja kategorii analitycznych.

 

Na górze znajdują się przyciski sterujące:

Cechy

Wybranie tego przycisku otwiera okno Cechy, w którym można zarządzać cechami wybranej na liście kategorii analitycznej.

Nowa

Przycisk ten powoduje dodanie nowej linii, w której można wpisać opis nowej kategorii analitycznej. Zamiast przycisków Nowa i Usuń pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Usuń

Wybranie tego przycisku usuwa zaznaczoną pozycję na liście. Jeżeli wybrana do usunięcia kategoria analityczna była już wykorzystywana, to nie może być usunięta.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzoną kategorię analityczną.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa wprowadzanie kolejnej pozycji na liście bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Poniżej widoczna jest lista kategorii analitycznych. Pole wyboru w pierwszej kolumnie obok symbolu decyduje o tym, czy kategoria analityczna jest aktualnie aktywna w programie tzn. czy jest dostępna na listach w oknach definiowania składników i zestawów analitycznych. Zmiana następuje po kliknięciu na znaczniku.