Podstawowe okna programu > Zapis (księgowy) > Okno Usługi niepodlegające VAT

Drukuj

Okno Usługi niepodlegające VAT

W tym oknie można ewidencjonować wartości usług niepodlegających VAT związanych z zapisem, z którego otworzone zostało okno.

 

Pod paskiem tytułu znajdują się przyciski sterujące:

Nowa

Przycisk ten powoduje dodanie nowej linii, w której można wybrać nazwę usługi i związana z nią kwota. Zamiast przycisków Nowa i Usuń pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Usuń

Wybranie tego przycisku usuwa zaznaczoną pozycję na liście usług

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzoną pozycję usługi.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa wprowadzanie kolejnej pozycji usługi bez zapisywania wprowadzonych informacji.

W tabeli poniżej widoczna jest lista usług niepodlegających VAT i kwot z nimi związanych.