Pieniądze > Okno Nowa płatność

Drukuj

Okno Nowa płatność

W tym oknie można wprowadzać nową płatność lub rozrachunek.

 

Rejestr

W tym polu z rozwijanej listy należy wybrać rejestr pieniężny, który zostanie wykorzystany w rozliczeniu płatności.

Charakter dokumentu

W tym polu z rozwijanej listy należy wybrać charakter tworzonego dokumentu. Do wyboru są:

WPŁATA

WYPŁATA

NALEŻNOŚĆ

ZOBOWIĄZANIE

 

Wystaw dokument

Wybranie tego przycisku tworzy nową płatność lub rozrachunek.

Edytuj

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisków Drukuj rozrachunek i Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz dokument i Anuluj.

Zapisz dokument

Wybranie tego przycisku tworzy nowy rozrachunek zapisując wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Typ dokumentu

W tym polu z rozwijanej listy należy wybrać typ dokumentu płatności i serię spośród dostępnych dla określonego wcześniej rejestru płatniczego i charakteru dokumentu.

Data

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać odpowiednią datę w formacie RRRR-MM-DD.

W ramce opisu kontrahenta należy z rozwijanej listy Kod kontrahenta wybrać kontrahenta spośród istniejących w kartotece. Jeżeli kontrahent nie był dotychczas zarejestrowany, należy wybrać przycisk Nowy na dole listy i w oknie Kontrahent wprowadzić dane opisujące kontrahenta. Po wybraniu kontrahenta automatycznie wypełnione zostaną wszystkie pola w ramce z opisem kontrahenta.

Opis

Z tej rozwijanej listy należy wybrać, jeden z opisów zdefiniowanych w słowniku opisów płatności. Jeżeli opis zdarzenia nie był dotychczas zarejestrowany w słowniku, należy wpisać go w tym polu i ewentualnie przyciskiem Dodaj na dole listy dodać do słownika.

Waluta

W tym polu z rozwijanej listy należy wybrać nazwę waluty jeżeli jest inna niż PLN. Po wybraniu waluty otwiera się okno Wybierz kurs, w którym należy wskazać kurs stosowany dla wprowadzanego rozrachunku. Dla PLN pole to należy pozostawić puste.

Kurs

W tym polu widoczny jest kurs stosowany do przeliczań dokumentów walutowych. Pole dostępne tylko po wybraniu waluty innej niż PLN.

Kwota

W tym polu należy wpisać kwotę dokonywanej płatności.

W środku okna widoczna jest tablica rozliczeń. Jest to tabela określająca należności lub zobowiązania i kwoty rozliczeń dokonane z wykorzystaniem wystawianej płatności. Przy wystawianiu dokumentu płatności, po określeniu kontrahenta dokumentu tabela ta prezentuje wszystkie należności lub zobowiązania danego kontrahenta (zależnie od typu rejestrowanej płatności). Prezentowane są: termin płatności, numer rozrachunku, kwota tego rozrachunku, kwota rozliczenia, rejestr, w którym dany rozrachunek jest zarejestrowany.

Płatność rozliczona

Zaznaczenie tego pola jest znacznikiem rozliczenia bądź nierozliczenia płatności. Gdy kwota płatności jest równa kwocie rozliczeń należności, płatność traktowana jest domyślnie jako rozliczona, w innym przypadku – jako nie rozliczona. Użytkownik może wymusić ustawienie wartości tego znacznika zgodnie ze swoim życzeniem. W zależności od wartości znacznika dana płatność prezentowana jest w różny sposób – płatności nie rozliczone mają na listach wytłuszczony numer i kwotę, rozliczone prezentowane są czcionką normalną.

Rozliczone

W tym polu widoczne jest podsumowanie wszystkich kwot cząstkowych rozliczeń.

Do rozliczenia pozostało

W tym polu widoczna jest różnica pomiędzy kwotą płatności a kwotą rozliczeń.