Ustawienia > Użytkownicy > Użytkownik

Drukuj

Użytkownik

W tym panelu można zdefiniować lub zmodyfikować informacje o użytkowniku.

 

Edytuj

Wybranie tego przycisku powoduje przełączenie panelu w tryb edycji. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy tryb edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Kod

W tym polu należy wpisać skrót identyfikujący użytkownika w programie.

Imię i Nazwisko

W tym polu należy wpisać imię i nazwisko definiowanego użytkownika.

Prawa użytkownika

Wybranie tego przycisku otwiera okna Prawa użytkownika umożliwiając ustalenie uprawnień definiowanego użytkownika do wykonywania operacji w programie.

 

Przycisk jest widoczny tylko dla administratora posiadającego uprawnienia do określania praw użytkowników.

 

Zmień hasło

Wybranie tego przycisku otwiera dialog Zmień hasło użytkownika umożliwiając wprowadzenie przez użytkownika nowego hasła.

 

Przycisk jest widoczny tylko dla użytkownika, którego dotyczy opis w panelu.

 

Rejestr i Forma płatności

W tych polach należy wybrać rejestr pieniężny i formę płatności z nim związaną. Ustawienia te będą wykorzystywane jako domyślne przy tworzeniu przez użytkownika dokumentów rozliczania płatności.

Firmy i Rejestry pieniężne

W tej tabeli należy zaznaczyć pola wyboru przy nazwach firm i nazwach rejestrów pieniężnych, do danych których będzie miał dostęp definiowany użytkownik. Po zamknięciu trybu edycji na liście widoczne są tylko te firmy oraz te rejestry, do których użytkownik ma dostęp.