Ustawienia > Podatki > Terminy płatności

Drukuj

Terminy płatności

W tym panelu znajdują się ustawienia określające terminy realizacji płatności niektórych zobowiązań. Aby podczas rejestracji płatności program wykorzystywał ustawienia z tego panelu do wypełniania dat płatności, należy zaznaczyć odpowiednią opcję w ustawieniach parametru Daty wypłaty wynagrodzeń i zapłaty zobowiązań w oknie Parametry pracy dla grupy.

 

Zaznaczenie pola wyboru w kolumnie F (w polu wyboru jest wtedy widoczna litera F) powoduje, że ustawienie ma zastosowanie jedynie do bieżącej firmy (jest lokalne).

 

Rok

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rok, dla którego będą definiowane ustawienia. Na liście dostępne są lata zdefiniowane w oknie Wybór roku.

Edytuj

Przycisk ten powoduje przełączenie w tryb edycji wybranej w tabeli poniżej pozycji ustawień. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone zmiany ustawień.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa wprowadzanie zmian ustawień bez ich zapisywania.

 

W kolejnych liniach tabeli poniżej widoczna jest lista pozycji opisujących terminy płatności. Są to:

Podatek VAT

Podatek dochodowy pracowników place

Podatek dochodowy właścicieli

Składki ZUS pracowników place

Składki ZUS właścicieli

Wypłata wynagrodzeń place

Obciążenia wynagrodzeń place

 

Dla każdej pozycji można z rozwijanych list wybrać odpowiednie określenie daty oraz wpisać konkretny dzień miesiąca.