Ustawienia > Podatki > Inne

Drukuj

Inne

W tym panelu zebrane zostały w formie tabeli różne ustawienia związane z rozliczaniem podatków.

 

Zaznaczenie pola wyboru w kolumnie F (w polu wyboru jest wtedy widoczna litera F) powoduje, że ustawienie ma zastosowanie jedynie do bieżącej firmy (jest lokalne).

 

Rok

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rok, dla którego będą definiowane ustawienia. Na liście dostępne są lata zdefiniowane w oknie Wybór roku.

Proporcja VAT

Wybranie tego przycisku powoduje otwarcie okna Proporcja VAT, umożliwiając wyliczenie proporcji obrotów VAT. Przycisk jest dostępny tylko po zaznaczeniu na liście poniżej pozycji Udział sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem.

Edytuj

Przycisk ten powoduje przełączenie w tryb edycji wybranej w tabeli poniżej pozycji ustawień. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone zmiany ustawień.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa wprowadzanie zmian ustawień bez ich zapisywania.

 

W kolejnych liniach poniżej widoczna jest lista pozycji ustawień podatkowych. Są to:

Limit kosztów reprezentacji i reklamy w % przychodu

Ustawienie historyczne stosowane przed zmianą przepisów.

Zmniejszanie składki ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości zaliczki na podatek

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w gdy wyliczona składka zdrowotna od wynagrodzenia jest wyższa od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy, to kwota składki jest ograniczona do wysokości naliczonej zaliczki na podatek dochodowy.

Udział sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem

W tym polu należy wpisać proporcje kwot obrotu z działalności uprawniającej do odliczenia VAT i obrotu ogółem, obliczone zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług na podstawie obrotów poprzedniego roku.

Limit przychodów z najmu prywatnego

Określa kwotę, powyżej której Najem prywatny wykazywany jest na deklaracji PIT-28 ze stawką 12,5%.

 

Przychód z najmu prywatnego na dokumentach należy rejestrować ze stawką 8,5%

 

Przychody z najmu prywatnego wykazywane są tylko dla firm (lub innych źródeł przychodu), w których właściciel posiada 100% udziałów, oraz dla których wybrano działalność Najem, podnajem, dzierżawa z opcją Najem prywatny.

 

Limit wydatków związany z użytkowaniem pojazdu firmowego

Określa limit dla odliczenia kosztów związanych z użytkowaniem i eksploatacją pojazdu firmowego. Limit stosowany jest dla zapisów zakupu z zaznaczoną opcją Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu: firmowego.

hmtoggle_plus1Przykład

Limit wydatków związany z użytkowaniem pojazdu prywatnego

Określa limit dla odliczenia kosztów związanych z użytkowaniem i eksploatacją pojazdu prywatnego. Limit stosowany jest dla zapisów zakupu z zaznaczoną opcją Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu: prywatnego.

hmtoggle_plus1Przykład