Podstawowe okna programu > Firma > Okno Ewidencje

Drukuj

Okno Ewidencje

W tym oknie ewidencjonowane są zmiany ustawień sposobu rozliczania źródła przychodów (firmy) zdefiniowane w panelu Ewidencja.

 

Zmiana może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych aktualnie obowiązującymi przepisami. Nie można wprowadzać zmian w zamkniętych okresach.

 

Pod paskiem tytułu znajduje się rozwijana lista, z której należy wybrać modyfikowany element opisu. Lista zawiera następujące pozycje:

Forma opodatkowania

Rejestry VAT

Rozrachunki

Środki trwałe

Pojazdy

Pracownicy place

 

obok są przyciski sterujące:

Nowa

Przycisk ten powoduje dodanie nowej linii, w której można dodać nowy opis elementu. Zamiast przycisków Nowe i Usuń pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Usuń

Wybranie tego przycisku usuwa zaznaczoną linię.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzoną informację.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa wprowadzanie danych w kolejnej linii bez zapisywania wprowadzonych informacji.

W tabeli prowadzona jest lista modyfikacji wybranego elementu opisu sposobu rozliczania źródła przychodów (firmy).

Aktywne

W tym polu widoczne są informacje charakteryzujące ustawienia wybranego elementu. Podczas wprowadzania danych zamiast pojedynczego wiersza jest dostępny zestaw opcji jak w panelu Ewidencja.

Od

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać w formacie RRRR-MM-DD, datę od której następuje zmiana. Jeżeli jest to pierszy wpis w tym polu pozostawić zapis Od zawsze. Jeżeli jest to kolejny wpis, to zapisanie tu daty spowoduje zmianę zapisu Do zawsze w kolumnie Do poprzedniego wpisu tak, aby zapewnić ciągłość dat.

Do

W tym polu widoczna jest data, do której obowiązywały poprzednie ustawienia. Data ta jest ustalana wyborem daty w polu Od kolejnego wpisu tak, aby zachowana była ciągłość ustawień. Dla ostatniego wpisu jest to zapis Do zawsze.