Podstawowe okna programu > Firma > Okno Udziały w firmie

Drukuj

Okno Udziały w firmie

W tym oknie ewidencjonowane są udziały właścicieli w firmie (źródle przychodów). Poprawna obsługa w programie wymaga, aby po wprowadzeniu firmy (źródła przychodów) przypisać udziały w firmie właścicielom. Pod paskiem tytułu znajdują się przyciski sterujące:

Nowy

Przycisk ten powoduje dodanie nowej linii, w której można wpisać udział właściciela w firmie. Zamiast przycisków Nowy i Usuń pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Usuń

Wybranie tego przycisku usuwa zaznaczoną linię z opisem udziałów.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone w dodanej linii informacje. Program ostrzega, gdy po zmiane suma udziałów właścicieli nie jest równa 100%.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa wprowadzanie kolejnego udziału bez zapisywania wprowadzonych informacji.

W tabeli prowadzona jest lista udziałów właścicieli w firmie (żródle przychodów).

Właściciel

Z tej rozwijanej listy należy wybrać właściciela, dla którego ustalany będzie udział w firmie.

Od

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać w formacie RRRR-MM-DD, datę od której właściciel posiada podany w kolejnej kolumnie udział w firmie. Jeżeli jest to pierwszy wpis właściciela można w tym polu pozostawić zapis Od zawsze. Jeżeli jest to kolejny wpis właściciela, to zapisanie tu daty spowoduje zmianę zapisu Do zawsze w kolumnie Do poprzedniego wpisu tak, aby zapewnić ciągłość dat.

Do

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać w formacie RRRR-MM-DD, datę do której właściciel posiada podany w kolejnej kolumnie udział w firmie. Można w tym polu pozostawić zapis Do zawsze. Wpisanie tu daty spowoduje podczas prowadzenia rozliczeń konieczność nadzoru nad aktualnością tego wpisu.

Udział

W tym polu należy wpisać wielkość udziałów właściciela w firmie. Można wpisać je wyrazić w procentach (gdy w środku pola kolumny widoczny jest znacznik %) lub jako ułamek zwykły (gdy widoczny jest znacznik /). Zmiana znacznika następuje po jego kliknięciu.

 

Gdy właściciel przestaje być udziałowcem w firmie, należy dodać okres, w którym ma on udział równy 0%.