Ustawienia > Drukarki > Drukarka tekstowa

Drukuj

Drukarka tekstowa

W tym panelu można dokonać wyboru i ustawienia dla potrzeb programu drukarki tekstowej.

 

Style pisma dla raportu tekstowego należy zdefiniować tylko dla zainstalowanych w systemie drukarek igłowych.

 

Pod paskiem tytułu znajdują się przyciski sterujące:

Edytuj

Przycisk ten powoduje uruchomienie edycji zawartości panelu. Po jego kliknięciu pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzonych zmian.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa wprowadzanie zmian bez ich zapisywania.

Drukarka

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać spośród zainstalowanych w systemie sterownik drukarki, która będzie używana do drukowania raportów z programu Mała Księgowość.

Marginesy

W tych polach można określić sposób formatowania strony wydruku, czyli umieszczenie wydruku na stronie. Istnieje tu możliwość podania dodatkowych marginesów drukarki. Umożliwia to skorygowanie pozycjonowania wszystkich wydruków w przypadku, gdy zbyt duże marginesy drukarki powodują obcinanie tekstu. Sprawdzenie poprawności ustawienia marginesów, dokonuje się na drodze próbnego wydruku dowolnego raportu wykonanego w programie i w razie potrzeby koryguje ustawienia.

Kody drukarki

Ten przycisk polecenia otwiera okno Kody sterujące drukarki, w którym możliwe jest ustalenie kodów sterujących posiadaną drukarką igłową.

Ustawienia

Wybranie tego przycisku, spowoduje otwarcie okna ustawień sterownika drukarki, gdzie można wybrać rozmiar papieru (taki, jaki faktycznie jest włożony do drukarki) oraz inne ustawienia drukarki (np. jakość wydruku). Wszystkie raporty będą dopasowywać się do ustalonego rozmiaru strony.

Kody polskich liter

W tym polu można wskazać sposób kodowania polskich liter dla drukarki igłowej. Na liście do wyboru są dostępne:

Bez polskich liter

IBM Latin 2

Mazovia

Windows

DHN

PN ISO Latin

Program ma wbudowany mechanizm przekodowywania polskich znaków. Zmiana sposobu kodowania nie wymaga jakiejkolwiek zmiany w zdefiniowanych poprzednio raportach. W takiej sytuacji polskie litery nie są jednak widoczne na ekranie, ale są poprawnie drukowane. Wynika to z cechy systemu Windows, stanowiącej o tym, że czcionki drukowane zostają zastępowane na ekranie przez najbliższe czcionki ekranowe, posiadające inne kodowanie polskich znaków.

 

Tabela definiowania stylów

Tabela umożliwia tworzenie powiązań pomiędzy symboliczną nazwą stylu pisma a czcionkami do niego przypisanymi. Postępowanie jest podobne do wyboru czcionek w typowych edytorach tekstu.

Nazwa

W tej kolumnie widoczna jest lista symbolicznych nazw stylów pisma wykorzystywanych w raportach.

Krój pisma

W tej kolumnie należy wybrać nazwę kroju pisma. Kliknięcie dropl na końcu linii otwiera systemowe okno Czcionka.

G K S P

W tych kolumnach należy zaznaczyć pola wyboru, przypisujące pozostałe atrybuty czcionek do stylu pisma. Są to:

G - pogrubienie

K - kursywa

S - przekreślenie

P - podkreślenie

Wys.

W tej kolumnie należy wpisać wysokość czcionek. Dla wydruków tekstowych nie należy zmieniać wysokości liter - wartość ta jest wpisywana automatycznie.

Po wybraniu (lub zmianie) sterownika drukarki należy ustalić właściwe kroje pisma.