Kontrahenci > Kontrahent

Drukuj

Kontrahent

W tym oknie możliwe jest wprowadzenie i modyfikacja danych opisujących kontrahenta.

Kod kontrahenta

W tym polu należy wpisać kod kontrahenta. Kod stanowi unikalną informację identyfikującą kontrahenta zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami w tym zakresie. Program ostrzega jeżeli wprowadzony do tego pola ciąg znaków już istnieje w bazie danych i nie dopuszcza do zarejestrowania dwóch kontrahentów o tym samym kodzie. Jeżeli nie zostaną wprowadzone w tym polu żadne znaki, to jako kod zostanie zastosowane ciąg znaków z pola Nazwa kontrahenta panelu Kontrahent.

 

W menu kontekstowym dla okna kontrahenta dostępne są m.in polecenia:

Sprawdź status kontrahenta w VAT - sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.

Sprawdź status kontrahenta w KAS - sprawdza w serwisie Krajowej Administracji Skarbowej czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.

Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta - sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer VIES kontrahenta. Zastrzeżenia związane z usługą VIES >>

 

Obok znajdują się przyciski sterujące:

Informacje

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku rozwija menu z opcjami:

NotatkaWybranie tego polecenia otwiera dialog Notatka umożliwiając zarejestrowanie dodatkowych informacji opisowych.

Ochrona danychWybranie tego polecenia otwiera komunikat z informacją, który z użytkowników i kiedy wprowadził dane oraz który z użytkowników i kiedy ostatnio zmodyfikował dane. Jeżeli kontrahent jest osobą fizyczną, to wybranie tego polecenia otwiera okno Ochrona danych osobowych.

Archiwum sprawdzeń – Otwiera okno Archiwum sprawdzeń rachunku bankowego kontrahenta z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Edytuj

Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisków Informacje i Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

 

Informacje opisujące kontrahenta podzielone są na dwa panele:

hmtoggle_plus1Kontrahent

hmtoggle_plus1Parametry

 

Poniżej opisu jest sterownik kartoteki ster i przyciski poleceń:

Wykresy raportygraficzne

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie wykresów. Dostępne są:

Obroty w księdze w czasie (tylko dla KPiR)

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Obroty w ewidencji przychodów w czasie (tylko dla ewidencji przychodów)

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Należności i zobowiązania kontrahentów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Należności wg okresów przeterminowania

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Zobowiązania wg okresów przeterminowania

Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.

Wykresy wszystkie

Wybranie tego polecenia otwiera okno Lista wykresów dla bieżącego okna.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

Obroty z kontrahentem za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia w którym można zainicjować wykonanie wybranego zestawienia.

Płatności kontrahenta za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia w którym można zainicjować wykonanie wybranego zestawienia.

Rozrachunki kontrahenta za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia w którym można zainicjować wykonanie wybranego zestawienia.

Należności i zobowiązania kontrahenta

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia w którym można zainicjować wykonanie wybranego zestawienia.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Zleć e-Przelew

Wybranie tego polecenia otwiera okno Tworzenie nowego dokumentu programu Symfonia e-Dokumenty, zawierającego opis przelewu elektronicznego.

 

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Symfonia Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

 

Pokaż e-Przelewy

Wybranie tego polecenia otwiera okno Lista dokumentów: Przelewy programu Symfonia e-Dokumenty.

 

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Symfonia Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.

 

Widoczna w oknie ikona b_not0 oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na b_not1. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.