Podstawowe okna programu > Wzory księgowania

Drukuj

Wzory księgowania (Ctrl+z)

W tym oknie dostępna jest lista zdefiniowanych wzorów księgowania. Można tu również zapoczątkować definiowanie nowego wzoru księgowania.

Użyj

Wybranie tego przycisku spowoduje przeniesienie wybranego na liście wzoru do okna wprowadzania zapisów.

Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy okno zostało wywołane z okna Zapis.

 

Nowy

Wybranie tego przycisku otwiera okno Wzór księgowania uruchamiając definiowanie nowego wzoru.

 

Usuń

Wybranie tego przycisku spowoduje usunięcie wskazanego na liście wzoru księgowania.

W tabeli poniżej dostępna jest lista zdefiniowanych wzorów księgowania.