Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020.2

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - Współpraca z API

Dodano współpracę z API instytucji finansowych:

Allianz

Axa

 

W tej wersji współpraca z Allianz i Axa obsługuje wyłącznie proces zawarcia umowy. Wymiana danych wykonywana jest mechanizmami eksportu/importu plików XML.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - wysyłka do API/XML

Do zestawu Pracownicze plany kapitałowe (PPK) dodano dodano element kadrowy Stan w instytucji PPK, na jego podstawie program określa którzy pracownicy są uwzględniani przy wysyłce do API lub eksporcie do XML.

 

W związku z tymm że operacja wysyłki do API instytucji finansowej wykonywana jest dla wszystkich pracowników i może zostać odrzucona z powodu błędu u jednego z pracowników, umożliwiono ręczne wyłączenie pracownika z procesu wysyłki przez edycję wartości elementu Stan w instytucji PPK.

 

Element może mieć wartości:

Niezgłoszony – (wartość domyślna) pracownik nie jest uwzględniany podczas eksportu danych.

Zgłoszony – element ustawia się tylko w przypadku trybu API i kiedy API obsługuje funkcjonalność pobierania statusów.

Przetworzony – w trybie XML: element ustawia się automatycznie podczas generowani rejestracji. W trybie API:

gdy API nie obsługuje pobierania statusów to element automatycznie ustawiany jest jako przetworzony

gdy API obsługuje pobieranie statusów to element jest ustawiany podczas procesu Importuj dane.

 

Wpłaty generowane są tylko dla pracowników oznaczonych w tym elemencie jako Przetworzony.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - Zwrot nadpłat

Obsługę PPK rozszerzono o przygotowywanie korekt oraz ich wysyłkę. Razem z procesem wyrównania i korekty wyliczane są zmiany w wysokości rozliczeń PPK.

Zarządzanie PPK >>

 

Kartoteka Zarządzanie PPK

W oknie kartoteki Zarządzanie PPK dodano widoki prezentujące informacje o zarejestrowanych korektach:

Nadpłaty PPK do rozliczenia – prezentuje zmiany we wpłatach PKK wynikające z okresów korygujących.

Wysłane dyspozycje o zwrot nadpłat – prezentuje informacje o wygenerowanych i wysłanych dyspozycjach zwrotu nadpłat PPK. Dyspozycję prezentowane według miesięcy ich złożenia.

 

Wysłane dyspozycje o zwrot nadpłat prezentowane są według miesięcy, za które zostały wykonane.

 

 

Nadpłaty PPK do rozliczenia zostaną rozliczone automatycznie w kolejnych miesiącach, lub można też wygenerować dyspozycję o zwrot nadpłaty wybierając nowe polecenie Wystąp o zwrot nadpłat w menu przycisku Generuj dane.

 

Do menu kontekstowego listy dodano polecenie Szczegóły. Polecenie jest dostępne z widoków Pokaż pracowników:

aktywni uczestnicy PPK – otwiera podgląd szczegółów wybranej wpłaty (wpłatę podstawową oraz uwzględnione kompensaty wynikające z korekt).

wysłane dyspozycje o zwrot wpłat – otwiera podgląd poszczególnych korekt wpływających na wybraną dyspozycję zwrotu.

 

Dodano przyciski ułatwiające przechodzenie do poprzedniego/następnego miesiąca.

oz_kip_39

 

Zakładka Zwroty

Do okna kartoteki Zarządzanie PPK dodano zakładkę Zwroty. Zakładka prezentuje informacje o zwrotach wpłat na PPK z instytucji finansowych, wynikających z korekt. Zwroty dotyczą kwot rozliczeń instytucji finansowej z firmą.

 

Ustawowy termin przystąpienia do PPK

Do zestawu Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) dodano element Ustawowy termin przystąpienia do PPK.

 

oz_kip_40

 

W elemencie tym należy ustawić datę zgodną z harmonogramem wskazanym w ustawie o PPK:

w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób – 2019-07-01 (według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r.),

w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników – 2020-01-01 (według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r.),

w firmach zatrudniających od 20 do 49 pracowników – 2020-07-01 (według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.),

w pozostałych firmach zatrudniających pracowników – 2021-01-01.

 

Niezbędne jest ustawienie prawidłowej daty, ponieważ w oparciu o tę datę działają filtry wyszukujące pracowników z obowiązkiem przystąpienia do PPK na oknie Zarządzanie PPK.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - Inne zmiany

Zablokowano edycję atrybutu Nr konta w instytucji elementu Dane w instytucji. Atrybut uzupełniany jest automatycznie przy pobieraniu danych (API/XML) z instytucji finansowej.

Poprawiono wyliczenie wpłat PPK w przypadku korekty zwiększającej wynagrodzenie pracownika.

W kartotece Zarządzanie PPK poprawiono reguły filtru dla widoku prezentującego pracowników do przystąpienia.

Przy eksporcie zgłoszeń PPK do pliku naprawiono (przycisk Generuj zgłoszenia) podpowiadanie formatu pliku *.PPK.

Usunięto niepotrzebne informacje z pliku zgłoszenia rezygnacji z PPK.

Poprawiono pobieranie daty zatrudnienia pracownika na potrzeby zgłoszenia PPK.

Usunięto problem zamykania miesiąca PPK, gdy są otwarte okresy płacowe z terminem płatności w kolejnym miesiącu.

Rozwiązano problem obsługi wpłat na PPK pracownika za wcześniejszy miesiąc, gdy została zarejestrowana rezygnacja z PPK.

Naprawiono naliczanie wpłat do PPK przy umowach cywilnoprawnych, gdy pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

Urzędy Skarbowe - mikrorachunek podatkowy

Usunięto blokadę zapisu pustego numeru bankowego dla Urzędu Skarbowego. Dla nowo zakładanych baz rachunki urzędów skarbowych nie będą wypełniane.

 

Jeśli w poprzedniej wersji programu rachunek bankowy nie był edytowany (użytkownik nie wprowadził mikrorachunku), to zostanie automatycznie usunięty podczas konwersji firmy do wersji 2020.2. W celu wysyłania przelewów podatkowych na prawidłowy rachunek bankowy (mikrorachunek) należy w polu Nr konta właściwego Urzędu Skarbowego wprowadzić numer mikrorachunku firmy.

 

Kartoteka - Urzędy skarbowe >>

 

Deklaracje PIT-11(25)

Zaktualizowano obsługę deklaracji PIT-11(25).

 

Dodano możliwość zapisywania i wysyłania z repozytorium dokumentów, deklaracji PIT-11 z nadanymi kolejnymi nr informacji. Wprowadzony dla deklaracji numer informacji będzie dołączany do nazwy deklaracji.

 

oz_kip_41

 

IFT-1/IFT-1R(14)

Obsługę deklaracji IFT-1/IFT-1R(14) uzupełniono o generowanie deklaracji korygujących.

 

PIT - inne zmiany

Usunięto błąd powodujący wliczanie wpłat PPK pracodawcy do przychodu pracownika na PIT-11(25).

Naprawiono wykazywanie na PIT-11 zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń rozliczanych składnikiem Inne źródła.

Poprawiono drobne błędy w treści objaśnień deklaracji PIT-8AR(8).

 

Ustawione wartości parametrów na rok 2020

Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

Wzorzec Właściciel element Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel)

od 2020-01-01 do 2020-12-31

4026,01 zł

Wzorzec Właściciel (tylko ubezp. zdrowotne) element Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel)

od 2020-01-01 do 2020-12-31

4026,01 zł

Wzorzec Właściciel z ograniczoną składką ZUS element Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel)

od 2020-01-01 do 2020-12-31

4026,01 zł

 

Rozwiązania własne

Umożliwiono dodawanie własnych rozwiązań, które mogą być wywoływane w oknie listy pracowników.

 

Inne zmiany

Usunięto problem zawyżania zaliczki na podatek, gdy pracownik w tym samym miesiącu na kilka rozliczeń umowy zlecenia, rozliczonych w tym samym okresie płacowym.

Poprawiono wyliczanie elementu składki społ. od przychodów zwol. Dla osób do 26 r.ż. UCP.

Poprawiono wyliczanie potrącenia z tytułem wykonawczym w przypadku pracowników do 26 lat, którzy oprócz wynagrodzenia mają rozliczone Świadczenie socjalne opodatkowane.

Usunięto problem przypadków podwójnego wyliczania wynagrodzenia chorobowego w wersji 2020.1b dla pracowników do 26 lat, gdy konwersja wykonywana była z wersji 2020 z wgraną paczką poprawek.

Usunięto problem niepoprawnego zaokrąglania minimalnej podstawy zasiłku za dzień.

Rozwiązano problem błędu odczytu bazy "Składniki" (rekord 5038). Z systemu wynagrodzeń usunięto stare, nieużywane parametry: kwota zasiłku rodzinnego na 2 dziecko AM, kwota zasiłku rodzinnego na 3 dziecko AM, kwota zasiłku rodzinnego na 4 dziecko AM, kwota zasiłku rodzinnego na małżonka AM.

Naprawiono wyliczanie zaliczki od praw autorskich przy umowie o pracę, gdy jest ona w całości wynagrodzeniem autorskim (100%) lub jest rozliczana w oddzielnym okresie płacowym.

W Zestawieniu godzin nadliczbowych naprawiono wyliczanie liczby nadgodzin w roku, gdy raport jest wykonywany jest dla dużej liczby pracowników (powyżej 200, zależnie od ilości nadgodzin).

 

 

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

 

 

Konwersję firmy można wykonać z wersji 2020, 2020.1, 2020.1a, 2020.1b.

 

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

Nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.

W przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. W przypadku tworzenia okresów płacowych tworzonych z przesunięciem rozliczenia ZUS i podatku na kolejny miesiąc, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje wypłata, czyli od 1 marca.

Aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.