Wynagrodzenia > Zarządzanie PPK

Drukuj

Zarządzanie PPK

Okno Zarządzanie PPK kompleksowo wspiera użytkownika w obsłudze zdarzeń związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi.

 

Użytkownik zarządzający PPK powinien mieć nadane prawo Dostęp do zarządzania PPK.

 

Generowanie zgłoszeń oraz danych do PPK wykonywane jest zgodnie z Ustawieniami PPK, do pliku (XML, PPK) lub z wykorzystaniem API instytucji finansowej.

 

Ustawienie elementów kadrowych firmy

Zgłoszenie pracowników do PPK

Wpłaty do PPK

Zwrot nadpłat PPK

Wydruk deklaracji o rezygnacji z PPK

 

Pasek narzędziowy

Zamknij miesiąc

Zamyka miesiąc w kontekście obsługi zdarzeń PPK. Gdy miesiąc jest zamknięty, naliczenia w oknie zarządzania PPK zostaną zablokowane przed aktualizacją.


Otwórz miesiąc

Odblokowuje w wybranym miesiącu aktualizację wartości naliczeń w oknie zarządzania PPK.

 

Pomimo otworzenia miesiąca program nie pozwoli zaktualizować wartości naliczeń dla pracowników, których wpłaty zostały wysłane do instytucji.


Generuj dane

Rozwija menu z poleceniami:

Wpłaty – generuje dla instytucji finansowej zestawienie kwot wpłat za wybrany miesiąc, dla wybranych pracowników. Zależnie od ustawień komunikacji generowane są pliki PPK/XML z wpłatami (komunikacja za pomocą plików) lub informacje o wpłatach przesyłane są bezpośrednio do instytucji finansowej (komunikacja przez API).

Deklaracje pracowników – generuje dla instytucji finansowej deklaracje dla o ustalonych procentach wpłat pracowników w miesiącu przystąpienia, zmianach wysokości wpłat, rezygnacji z PPK, zwolnieniu pracownika oraz wznowieniu uczestnictwa. Zależnie od ustawień komunikacji generowane są pliki PPK/XML z deklaracjami (komunikacja za pomocą plików) lub deklaracje przesyłane są bezpośrednio do instytucji finansowej (komunikacja przez API).

Aktualizacja danych pracownika – generuje dla instytucji finansowej informacje o zmianie w danych osobowych pracowników. Zależnie od ustawień komunikacji generowane są pliki PPK/XML (komunikacja za pomocą plików) lub dane przesyłane są bezpośrednio do instytucji finansowej (komunikacja przez API).

Wystąp o zwrot nadpłat – przygotowuje zgłoszenie nadpłaty do PPK. Polecenie dostępne jest w widoku Pokaż pracowników: nadpłaty PPK do rozliczenia.

 

Komunikacja za pomocą API nie obsługuje aktualnie zmiany imienia uczestnika, próba przesłania informacji o zmianie imienia powoduje błąd ze zidentyfikowaniem uczestnika z KIP w instytucji co uniemożliwia odbieranie informacji przez API lub odrzucenie danych przed API.


Generuj zgłoszenia

Generuje zgłoszenie pracowników do PPK dla instytucji finansowej.


Eksportuj do excela

Eksportuje zaznaczone na liście dane do pliku MS Excel.


Importuj dane

Umożliwia wczytanie danych z instytucji finansowej (IDPPK oraz Nr konta w instytucji) po zgłoszeniu pracowników. Wczytane dane umieszczane są w elemencie Dane w instytucji (zestaw kadrowy Programy emerytalne > Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)).


Odśwież widok

Wczytuje ponownie listę.

 

W oknie Zarządzanie PPK widoczni są tylko ci pracownicy, do których użytkownik ma prawa.

 

Zakładka Wpłaty

Pole Wpłaty za miesiąc

Pole wyboru miesiąca i roku dla prezentowanych na liście danych dostępne jest dla wybranych z pola Pokaż pracowników widoków: aktywni uczestnicy PPK, wszyscy, z rezygnacją, zakończenie uczestnictwa w PPK. Pozostałe widoki, dla których pole jest nieaktywne prezentują dane według stanu na bieżący dzień.

 

Lista wyboru miesiąca i roku.

 

Pole Pokaż pracowników

Rozwijana lista pola Pokaż pracowników służy do zmiany widoku listy pracowników podlegających obowiązkowi przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Aktywność przycisków na pasku narzędziowym zależy od wybranego aktualnie widoku.

 

img_ppk_14

 

hmtoggle_plus1Aktywni uczestnicy PPK

hmtoggle_plus1Do aktualizacji danych

hmtoggle_plus1Do przystąpienia

hmtoggle_plus1Do zgłoszenia w instytucji

hmtoggle_plus1Nadpłaty PPK do rozliczenia

hmtoggle_plus1Nowo zatrudnieni

hmtoggle_plus1Wszyscy

hmtoggle_plus1Wysłane dyspozycje o zwrot nadpłat

hmtoggle_plus1Z rezygnacją

hmtoggle_plus1Zakończenie uczestnictwa w PPK

 

Zakładka Zwroty

Zakładka prezentuje informacje o związanych z korektami zwrotach wpłat PPK z instytucji finansowych.

Zwroty dotyczą kwot rozliczeń instytucji finansowej z firmą.

 

Rejestracja zdarzeń PPK

Rejestracja zdarzeń PPK (przystąpienie, rezygnacja, wznowienie, wznowienie po 4 latach, zmiana, zwolnienie, zwrot wpłat) w kalendarzach pracowników możliwa jest również z okna kartoteki Zarządzanie PPK. Aby wstawić zdarzenie dla wybranych pracowników wybierz z menu podręcznego dla listy polecenie Wykonaj akcje aby otworzyć okno wyboru wstawianego zdarzenia (z grupy 8 Programy emerytalne > PPK).

Zdarzenia PPK >>