Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020.1a

Aktualizacja do wersji 2020.1b - opis zmian >>

 

Deklaracje PIT

Dodano obsługę nowych wzorów deklaracji:

PIT-2(6),

PIT-4R(9),

PIT-8AR(8),

PIT-11(25),

IFT-1/IFT-1R(15).

 

W związku z brakiem publikacji schem dla deklaracji elektronicznych na chwilę obecną zablokowane jest tworzenie e-deklaracji w nowych wersjach: PIT-11(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT IFT-1/1R(15).

 

PIT-4R, PIT-8AR

Dodano ustawienie wyboru rodzaju Korekty deklaracji:

Rodzaj korekty 1 utworzona zostanie deklaracja korygująca z zaznaczonym polem A.7.1 "korekta deklaracji, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej".

Rodzaj korekty 2 utworzona zostanie deklaracja korygująca z zaznaczonym polem A.7.2 "korekta deklaracji składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej".

 

oz_kip_37

 

PIT-11

Dostosowano formularz PIT-11(25) do wzoru opublikowanego przez ministerstwo finansów m.in. w zakresie prezentowania:

danych dla pracowników poniżej 26 roku życia,

przychodu z tytułu zasiłków pieniężnych.

 

Do ustawień raportu przygotowującego deklarację PIT-11 dodano pole Nr informacji, umożliwiające podanie numeru wykazywanego w polu 5 deklaracji. W polu należy podać kolejny numer sporządzanej deklaracji PIT-11 (niebędącej korektą poprzedniej) dotyczącej danego roku podatkowego.

 

oz_kip_38

 

Obecna wersja programu nie obsługuje wyliczenia kwot dla kolejnych deklaracji PIT-11 z wykluczeniem okresu, za który wcześniejsza deklaracja została sporządzona i przesłana. Deklaracja PIT-11 wyliczana jest zawsze za cały rok podatkowy.

 

W związku z tym, że wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, wliczają się do przychodu pracownika w miesiącu ich wystąpienia (sterowane wartością elementu Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK), może wystąpić sytuacja, że wpłata PPK realizowana jest w okresie, w którym pracownik nie pobiera żadnego wynagrodzenia np. pracownik został zwolniony lub w danym miesiącu nie ma rozliczeń umów cywilno-prawnych. W takiej sytuacji na deklaracji PIT-11 wykazany zostanie przychód z tytułu PPK wpłata pracodawcy, od którego nie odprowadzono zaliczki na podatek.

 

Uwagi do PIT-11

Wykazywanie w PIT-11 przychodów zwolnionych, które ręcznie zostały dopisane w miesiącu ukończenia 26 lat.

W miesiącu, w którym pracownik kończy 26 rok życia domyślnie nie zostanie uwzględnione zwolnienie z podatku. Cały przychód pracownika w tym miesiącu zostanie potraktowany jako przychód opodatkowany.

 

Można było to poprawić ręcznie w poniższy sposób:

Dla umów o pracę do systemu wynagrodzeń pracownika dodać element Przychody zwolnione dla osób do 26 r.ż. i wpisać jego wartość na zakładce Płace\Wynagrodzenia.

Dla umów zlecenia w rozliczeniu umowy w atrybucie Przychód zwolniony dla osób do 26 r.ż. wpisać wartość.

 

W przypadku ręcznego wprowadzania wartości przychodów zwolnionych należy nanieść odpowiednie poprawki na zakładce Płace\Miesiące-lata u pracownika na odpowiednim miesiącu podatkowym, żeby poprawnie wykazać to w PIT-11(25).

 

Dla pracownika etatowego:

1.Wyzerować składki społeczne w poz. 69 (powinny być tylko w poz. 71).

2.Wyzerować składkę zdrowotną w poz. 72 (powinno być tylko w poz. 74).

3.Przychód zwolniony – wpisać w poz. 86 i 87.

 

Dla umowy zlecenia:

1.Wyzerować przychód w poz. 51 i wpisać do w poz. 86 i 88.

2.Wyzerować składki społeczne w poz. 69 (powinny być tylko w poz. 71).

3.Wyzerować składkę zdrowotną w poz. 72 (powinno być tylko w poz. 74).

4.Po zapisaniu zmian na miesiącu przeliczyć rok podatkowy - zaznaczyć wiersz rok 2019 podatkowy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Nalicz\wybrane.

 

Prezentowanie zaliczki na podatek od zasiłków w zakładce Miesiące – Lata dla PIT-11(25)

Na zakładce Miesiące – Lata wartości dla PIT-11(25) prezentowanie są w podziale na miesiące oraz jako podsumowanie roczne.

 

Dla PIT-11(25) na zakładce miesiące-lata, dla poszczególnych miesięcy zasiłki pieniężne prezentowane są zawsze w elemencie PIT 11(25) poz.64, a zaliczka od zasiłku zawsze w elemencie PIT 11(25) poz.68.

 

Gdy w całym roku pracownik nie ma przychodów w elemencie PIT 11(25) poz.29 to suma zaliczek od zasiłku w podsumowaniu roku, w wierszu Rok 20xx podatkowy pozostaje bez zmian w elemencie PIT 11(25) poz.68.

 

Gdy pracownik w trakcie roku otrzymał przychód wykazywany w elemencie PIT 11(25) poz.29, to w wierszu dla podsumowania roku, Rok 20xx podatkowy, zaliczka z elementu PIT 11(25) poz.68 jest przenoszona i wykazywana  łącznie  z zaliczkami od przychodu w elemencie PIT 11(25) poz.33.

 

PPK - potrącenia od netto

W związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych zmianie uległ art. 871 Kodeksu Pracy zgodnie, z którym wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania. W związku z powyższym kwota wolna od potrąceń jest ustalana indywidualnie dla każdego pracownika.

 

Wpłaty dokonywane przez pracodawcę, zarówno te obowiązkowe, jak i fakultatywne podlegają opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof - Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), gdyż łączą się z otrzymaniem przez pracownika nieodpłatnych świadczeń.

 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów przychód u pracownika z tytuły wpłat PPK pracodawcy, powstaje dopiero po ich odprowadzeniu na rachunek instytucji finansowej. Z reguły obowiązek ten realizowany jest w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty zostały obliczone i pobrane.

 

W związku z powyższym w programie poprawiono ustalanie kwoty wolnej od potrąceń dla pracowników będących uczestnikami PPK.

 

Obecnie indywidualna kwota wolna od potrąceń jest ustalana z uwzględnieniem PPK wpłata pracodawcy. Opodatkowanie kwoty PPK wpłata pracodawcy jest zależne od ustawień elementu Liczba miesięcy przesunięcia wpłat PPK. Jeżeli element ma wartość 0, to PPK wpłata podstawowa pracodawca i PPK wpłata dodatkowa pracodawca jest opodatkowany w miesiącu naliczenia wpłaty. Jeżeli element ma wartość 1, to PPK wpłata podstawowa pracodawca i PPK wpłata dodatkowa pracodawca jest opodatkowany w miesiącu następnym, po miesiącu, za który wpłata została naliczona.

 

Algorytm wyliczenia kwoty wolnej od potrąceń z uwzględnieniem wpłat PPK jest następujący:

Wynagrodzenie minimalne – składki ZUS – składka zdrowotna – zaliczka do US (od minimalnego wynagrodzenia) – wpłaty PPK pracownik – zaliczka do US od wpłat PPK pracodawcy.

 

Zarządzanie PPK >>

 

Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia

W związku ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu od 1 stycznia 2020 r. dodatek stażowy nie jest uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

W celu prawidłowego uwzględnienia ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia dodatek stażowy w programie wprowadzono następujące zmiany:

zmieniono nazwę dotychczasowej klasy Wchodzi do ustalenia minimalnego wynagrodzenia na Wchodzi do ustalenia minimalnego wynagrodzenia do 2019, co pozwala na zachowanie w klasie elementu Dodatek stażowy oraz elementu Potrącenie wynagr. za dodatek stażowy w czasie nieobecności do prawidłowego korygowania wynagrodzeń przed datą 01.01.2020

wprowadzono nową klasę Wchodzi do ustalenia minimalnego wynagrodzenia nie zawierającą elementu Dodatek stażowy oraz elementu Potrącenie wynagr. za dodatek stażowy w czasie nieobecności (klasa ta jest wykorzystywana do ustalenia minimalnego wynagrodzenia po 01.01.2020). W przypadku własnych elementów należy dodać je do klasy.

 

Element podstawa do ustalenia minimalnego wynagrodzenia w zależności od roku, za który ustalane jest wynagrodzenie pobiera wartości według klasy:

do końca roku 2019 - Wchodzi do ustalenia minimalnego wynagrodzenia do 2019

od roku 2020 - Wchodzi do ustalenia minimalnego wynagrodzenia

 

Lista firm - wydajność

Poprawiona została wydajność aplikacji w obszarze uruchamiania oraz logowania się użytkownika.

Zoptymalizowane zostały obszary związane z listą podłączonych firm w tym m.in. odczytywanie listy firm oraz weryfikacja listy firm.

 

Ustawione wartości parametrów

Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

Firma \ wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

od 2020-01-01 do 2020-03-31

99,60

Firma \ Współczynnik do ekwiwalentu.

od 2020-01-01

21,08

 

Inne zmiany

Usunięto problem blokujący naliczenie wynagrodzeń, gdy pracownik w jednym okresie ma rozliczone dwie umowy zlecenie. Element Rozliczenie umowy zlecenia PPK nie obsługiwał wielu wartości.

Naprawiono zamykanie pracownika w kolejnych okresach w miesiącu poleceniem Zamknij okres dla pracownika.

Poprawiono wyliczanie wartości miesięcznych kosztów uzyskania w sytuacji gdy pracownik korzystający ze zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia ma rozliczone nadgodziny oraz odbiór czasu wolnego na wniosek pracownika.

Poprawiono wyliczanie kwoty potrącenia wynagrodzenia z alimentów oraz z tytułu wykonawczego, gdy w danym okresie oprócz wynagrodzenia zasadniczego wypłacane jest wynagrodzenia chorobowe.

Poprawiono wyliczanie wartości elementu zaliczka na p. doch. odprowadzona do US, gdy pracownik do 26 roku życia korzystający ze zwolnienia z podatku ma rozliczony składnik wynagrodzenia podlegający tylko opodatkowaniu.

Poprawiono wyliczanie kwoty potrącenia w elemencie Tytuł wykonawczy - kwota potrącona z wynagrodzenia, gdy pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego pobiera wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek chorobowy.

Usunięto problem przypadków ujemnej wartości elementu UCP podstawa skł. na ub. zdr. do odlicz. dla osób do 26 r.ż.

 

Rachunki bankowe urzędów skarbowych od 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty PIT do urzędu skarbowego powinny być przekazywane na mikrorachunek. Jest to indywidualny rachunek podatkowy służący do wpłat PIT

W programie Sage Kadry i Płace w kartotece urzędów skarbowych należy wybrać właściwy urząd skarbowy i samodzielnie wprowadzić numer konta bankowego (mikrorachunek).

 

 

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

 

 

Konwersję firmy można wykonać z wersji 2020, 2020.1.

 

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

Nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.

W przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. W przypadku tworzenia okresów płacowych tworzonych z przesunięciem rozliczenia ZUS i podatku na kolejny miesiąc, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje wypłata, czyli od 1 marca.

Aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.