Contact Manager > Oferty

Drukuj

Oferty

W tym oknie widoczna jest dostępna dla użytkownika lista ofert wyświetlana w zakresie zależnym od praw użytkownika.

 

W górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające wykonywanie akcji:

Nowa oferta – ten przycisk otwiera okno dodawania nowej oferty

Kopiuj ofertę – ten przycisk umożliwia kopiowanie oferty

Filtruj – ten przycisk umożliwia zaawansowane wyszukiwanie ofert według kryteriów

Podgląd wydruku – ten przycisk umożliwia wyświetlenie podglądu oferty. Jego wybranie otwiera okno wyboru szablonu.

Drukuj ofertę – ten przycisk umożliwia uruchomienie drukowania oferty. Jego wybranie otwiera okno wyboru szablonu wydruku.

 

Rejestracja oferty

1.Kliknij przycisk Nowa oferta w lewej części okna lub wybierz polecenie z menu kontekstowego. Otworzy się okno nowej oferty.

2.W polu Kontakt (lista rozwijana z kontaktami dostępnymi w systemie) wybieramy kontakt. Jeżeli wybrany kontakt jest połączony z kontrahentem po wybraniu kontaktu kontrahent wyświetli się w polu z kontrahentem wówczas pole staje się nieedycyjne.  

3.W polu Kontrahent (lista rozwijana z kontrahentami dostępnymi w systemie) wybierz kontrahenta.

4.W polu Temat można wpisać temat oferty.

5.W polach Data oferty i Data ważności domyślnie wyświetlana jest aktualna data z możliwością zmiany.

6.Jeśli dane dostawy będą inne niż dane kontrahenta należy odznaczyć pole Dane dostawy takie same jak dane kontrahenta. Po odznaczeniu na oknie zostaną wyświetlone dodatkowe pola dotyczące danych dostawy: Nazwa firmy, Ulica, Numer, Kod pocztowy.

7.W polu Dział prezentowany jest aktualny dział użytkownika.

8.W polach Rejestr i płatność wyświetlane są domyślne wartości przypisane do użytkownika z możliwością zmiany.

9.Aby wystawić ofertę w walucie innej niż PLN zaznacz pole Waluta. W dodatkowych polach: Waluta i Kurs waluty określ walutę i jej kurs.

10.Aby zapisać ofertę, kliknij przycisk Zapisz, aby zrezygnować kliknij Anuluj.

 

Szczegóły oferty >>

 

Edycja oferty

1.Wybierz z listy ofertę, której dane chcesz edytować i kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub wybierz z menu kontekstowego Edytuj. Otworzy się okno wybranej oferty.

2.Wprowadź zmiany w danych oferty.

3.Aby zapisać zmiany kliknij przycisk Zapisz, aby anulować kliknij Zamknij.  

 

Cena artykułu zależy od dużej ilości zmiennych. Po zmianie typu ceny, czy cenna netto/brutto kontrahenta, katy oferty  gdy cena jest inna niż obecnie zarejestrowana wyświetlone zostaje okno z pytaniem o przeliczenie oferty.

 

Usuwanie oferty

Zaznacz na liście pozycje, które chcesz usunąć a następnie po kliknięciu prawym klawiszem myszy z menu kontekstowego wybierz Usuń. Zatwierdź usunięcie klikając Tak, aby zrezygnować - wybierz przycisk Nie.

 

Kopiowanie oferty

1.Zaznacz na liście pozycję, którą chcesz skopiować a następnie wybierz Kopiuj ofertę lub w oknie edycji wybranej oferty kliknij przycisk Kopiuj ofertę.

2.Wyświetlone zostanie okno Zmiany statusu. W polu Status (lista zdefiniowanych statusów) możemy wybierz status jeśli chcesz zmienić status oferty z której kopiujemy. Aby zmienić status kliknij Zmień. Wyświetlone zostanie okno skopiowanej oferty.

3.Aby zapisać kopię oferty kliknij przycisk Zapisz.

 

Dodawanie notatki

Aby wprowadzić notatkę do oferty należy:

1.W edycji wybranej ofert przejdź na zakładkę Notatka.

2.Wprowadź zmiany w polu.

3.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić zmiany.

 

Wyszukiwanie ofert według kryteriów

Aby wyszukać oferty według kryteriów należy:

 

1.W oknie ofert kliknij przycisk Filtruj otwierający okno z kryteriami.

W oknie z kryteriami mamy następujące pola:

Kontrahent – lista dostępnych kontrahentów, możliwość wyboru tylko jednego

Kontakt – lista dostępnych kontaktów, możliwość wyboru tylko jednego

Data od i Data do – możemy określić zakres daty oferty

Wartość oferty od i do – określamy zakres wartości oferty

Towar – lista dostępnych towarów

Kod towaru – pole tekstowe gdzie możemy wpisać kod towaru

2.Wpisz wybrane kryteria.

3.Jeśli chcesz wyszukać oferty wybieramy Zastosuj, aby zrezygnować wybieramy Anuluj.

4.Po kliknięciu Zastosuj lista zostaje ograniczona do elementów spełniających kryteria.

 

Podczas wpisywania kryteriów mamy możliwość użycia przycisku Wyczyść, który powoduje usunięcie wartości z pól.

 

Lista ofert dla kontrahenta

Na liście wyświetlana jest lista ofert wybranego kontrahenta.

Nad listą znajdują się przyciski umożliwiające wykonywanie akcji:

Nowa oferta – wyświetla okno dodawania nowej oferty z wypełnionym kontrahentem.

Filtruj – ten przycisk umożliwia zaawansowane wyszukiwanie ofert według kryteriów

Aby przejść do listy ofert dla kontrahenta wybierz z menu kontekstowego w oknie edycji kontrahenta polecenie Pokaż listę ofert dla kontrahenta.

 

Podwójne kliknięcie na wybranej pozycji powoduje przejście do okna edycji oferty.

 

Eksport zestawienia ofert

Użytkownik mający odpowiednie uprawnienie ma możliwość przygotowania zestawienia oferty. Raport dostępny jest w formie arkusza excel.

 

Aby wykonać eksport zestawienia oferty na liście ofert z menu kontekstowego wybierz Eksportuj. Wskaż miejsce na dysku, wprowadzić nazwę pliku a następnie kliknij Zapisz.