Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020.1

Biała lista podatników VAT

W związku z wymogiem dochowania należytej staranności przy transakcjach od kwoty 15.000 zł. wprowadzono w programie zmiany wspierające użytkownika w pilnowaniu prawidłowości rozliczeń transakcji i weryfikacji danych rachunków bankowych kontrahentów.

 

W programie kwota limitu pilnowana jest dla każdego dokumentu oddzielnie. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich przypadków, w których przepisy związane z przekroczeniem limitu powinny być stosowane.
Zapoznaj się z objaśnieniami ministerstwa (www.biznes.gov.pl) >>

 

Ministerstwo ostrzega, że ilość wykonywanych dziennie sprawdzeń będzie limitowana (do 10 sprawdzeń po 30 kontrahentów).

 

Do ustawień parametrów pracy programu Kontrola danych dodano parametr Limit gotówkowy (domyślnie 15.000,00 zł.). Powyżej tej kwoty wyświetlane będzie ostrzeżenie jeśli dla dokumentu wybrano rejestr o charakterze kasa.

 

Okno kontrahenta

Na zakładce Parametry okna kontrahenta dodano przycisk Sprawdź uruchamiający weryfikację rachunku bankowego z rejestrem podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.

 

oz_hm_02

 

Dokumenty sprzedaży i zamówień obcych

Dla dokumentów sprzedaży (Faktura VAT, Faktura VAT w walucie, Rachunek uproszczony, Zamówienia obce, Zamówienia obce w walucie oraz ich korekt) dodano pole MPP oznaczające dokument do obsługi mechanizmem podzielonej płatności. Od listopada 2019 roku pole zostanie automatycznie zaznaczone jeśli dokument zawiera towary oznaczone parametrem mechanizm podzielonej płatności i przekracza kwotę Limitu gotówkowego.

 

Dokumenty płatności

Dla dokumentów płatności wypłaty oraz zobowiązania dodano możliwość wyboru rachunku bankowego kontrahenta.

oz_hm_04

 

Usunięto słowną prezentację kwoty w oknie płatności.

 

Dla dokumentów płatności Zobowiązanie dodano pola wyboru:

Rejestr podatników – oznacza, że płatności dla tego dokumentu wymagają rachunku bankowego kontrahenta zweryfikowanego z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej. Pole jest automatycznie zaznaczone dla dokumentów przekraczających kwotę (domyślnie 15.000,00 zł) określonej w parametrze Limit gotówkowy.

MPP – oznacza dokument do obsługi mechanizmem podzielonej płatności. Oznaczenie stosowane jest dla dokumentów, których obsługa w ten sposób wynika z obowiązujących przepisów.

MPP dobrowolny – pozwala dodatkowo oznaczyć dokument informacją, że obsługa mechanizmem podzielonej płatności wynika z dobrowolnej decyzji podatnika. Pole jest aktywne po zaznaczeniu pola MPP.

 

Dla dokumentów płatności Należność dodano pole wyboru MPP oznaczające, że dokument obsługiwany jest mechanizmem podzielonej płatności.

 

Do Operacji w kartotece Płatności dodano polecenie Sprawdź rachunki bankowe kontrahentów. Polecenie weryfikuje tylko rachunki dotyczące zobowiązań oznaczonych znacznikiem Rejestr podatników.

 

W kartotece Płatności:

Dodano kolumnę Rej., w której oznaczone ikoną ico_biala_lista będą zobowiązania podlegające weryfikacji z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozszerzono definicje filtrów wyboru o parametr Rejestr podatników: Podlega (zakładka Inne).

 

oz_hm_05

 

Wydruki

Informacja o obsłudze dokumentu mechanizmem podzielonej płatności będzie prezentowania również na jego wydruku.

 

oz_hm_06

 

Archiwum sprawdzeń

Do grupy kartotek dodano polecenie Archiwum sprawdzeń otwierające okno prezentujące historię sprawdzeń rachunków bankowych kontrahentów z białą listą.

 

Towary z obowiązkiem split payment

Na oknach towarów typu: towar, usługa dodano parametr Mechanizm podzielonej płatności. Oznacza on, że towar podlega obowiązkowi split payment.

Parametr zostanie domyślnie zaznaczony dla towarów oznaczonych jako towar z odwrotnym obciążeniem.

 

oz_hm_01

 

Dostępna w kartotece towarów operacja Zmiana parametrów umożliwia zbiorczą zmianę parametru mechanizm podzielonej płatności dla wybranych z kartoteki towarów.

 

Wystawianie faktury do paragonu

Do ustawień parametrów pracy Kontrola danych programu dodano parametr Wystawianie paragonu i faktury do paragonu definiujący zachowanie programu przy próbie wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP nabywcy.

 

Dostępne są ustawienia:

nie pokazuj ostrzeżenia,

ostrzegaj o braku NIP na paragonie podczas wystawienia faktury,

blokuj wystawienie faktury kiedy na paragonie brak kontrahenta z wypełnionym NIP.

 

Domyślnie program będzie ostrzegał przed wystawieniem faktury do paragonu, na którym nie ma numeru NIP nabywcy.

 

Odwrotne obciążenie

W związku wejściem w życie mechanizmu podzielonej płatności, dokumenty wystawianie od 01.11.2019 będą ignorowały ustawienie znacznika towar z odwrotnym obciążeniem.