Strona startowa

Drukuj

Okno płatności

Płatności to pieniądze faktycznie przekazane firmie (w wyniku wypłat i wpłat kontrahentów). Są one rejestrowane w programie Faktura w formie odpowiednich dokumentów płatności. Dokumenty te oprócz rejestrowania samych kwot płatności wykorzystywane są dodatkowo do obsługi rozliczeń. Nie rozliczone płatności mogą być wykorzystywane przy edycji rozrachunków.

 

Opis pól okna

Rejestr

Nazwa rejestru płatności, w którym zarejestrowana jest dana płatność.

Charakter dokumentu

Określenie, czy prezentowany dokument jest wpłatą, wypłatą, należnością czy zobowiązaniem.

Typ dokumentu

Wartość wybierana z opuszczanej listy. Na liście tej dostępne są tylko typy dokumentów pasujące do typu rejestru (gotówkowy, bankowy, inny) i typu płatności (wpłata lub wypłata) które zostały określone w polach Rejestr i Charakter dokumentu.

Numer dokumentu

Numer dokumentu nadawany jest przez program automatycznie, na podstawie szablonu określonego w ustawieniach programu.

Wybór kontrahenta, pracownika lub urzędu

Po kliknięciu piktogramu obok pola Kod kontrahenta wyświetlana jest lista opcji: Kontrahent, Pracownik, Urząd. Można tu określić, do której kategorii należy kontrahent, dla którego wystawiamy dokument płatności. Dla każdej z kategorii program wyświetla inny piktogram.

Kod kontrahenta

Można tu podać kod kontrahenta,pracownika lub urzędu, od którego przyjmujemy wpłatę bądź któremu wypłacamy pieniądze. Podczas wystawiania dokumentu płatności można z listy wybrać także Rejestr i wystawić płatność dla rejestru.

Podstawowe dane kontrahenta

Rozwinięcie danych wynikających z podanego kodu kontrahenta. Pola te są niedostępne dla edycji. Nie można więc zarejestrować danych kontrahenta wpłacającego lub wypłacającego pieniądze, jeśli nie jest on zarejestrowany w kartotece kontrahentów.

Data płatności

Data zarejestrowania płatności, domyślnie podpowiadana jest data systemowa.

Waluta (rejestr walutowy)

Jeśli wprowadzamy dokument do rejestru walutowego, to należy wybrać walutę dokumentu. W polu Waluta wybieramy z listy rozwijanej właściwa pozycję.

Kwota

Kwota dokonywanej płatności.

Tabela rozliczeń

Jest to tabela określająca należności lub zobowiązania i kwoty rozliczeń dokonane z wykorzystaniem wystawianej płatności. Przy wystawianiu dokumentu płatności, po określeniu kontrahenta dokumentu tabela ta prezentuje wszystkie należności lub zobowiązania danego kontrahenta (zależnie od typu rejestrowanej płatności). Prezentowane są: termin płatności, numer rozrachunku, kwota tego rozrachunku, kwota jego rozliczenia, rejestr, w którym dany rozrachunek jest zarejestrowany.

Płatność rozliczona

Znacznik rozliczenia bądź nierozliczenia płatności. Gdy kwota płatności jest równa kwocie rozliczeń należności, płatność traktowana jest domyślnie jako rozliczona, w innym przypadku – jako nierozliczona. Użytkownik może wymusić ustawienie wartości tego znacznika zgodnie ze swoim życzeniem. W zależności od wartości znacznika dana płatność prezentowana jest w różny sposób – płatności nie rozliczone mają na listach wytłuszczony numer i kwotę, rozliczone prezentowane są czcionką normalną. Ponadto daną płatność można odnaleźć w wyborach albo na liście płatności rozliczonych, albo nierozliczonych.

Rozliczone

Podsumowanie wszystkich kwot cząstkowych rozliczeń.

Do rozliczenia pozostało

Różnica pomiędzy kwotą rozrachunku a kwotą rozliczeń. Płatność wprowadzoną w walucie obcej można rozliczyć z rozrachunkiem utworzonym w tej samej walucie lub w innej, w tym również w PLN. Podczas rozliczania płatności wystawionej w innej walucie niż rozliczany nią rozrachunek, użytkownik ma możliwość podania oddzielnie kursów przeliczenia obu walut na PLN. Domyślnie program podpowiada kursy, które zostały użyte w obu dokumentach. Aby zmienić podpowiedziane kursy rozliczenia, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na rozliczanym rozrachunku i z menu kontekstowego wybrać kurs waluty, który ma zostać zmieniony.

 

Przycisk Operacje (Okno zaimportowanej wpłaty lub wypłaty)

Pokaż operację bankową

Otwiera okno operacji bankowych w programie Symfonia e-Dokumenty i listę zaimportowanych do Faktury operacji bankowych.

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami