Strona startowa

Drukuj

Okno Rachunek zysków i strat

Okno otwiera się po wybraniu w menu zakładkowym Raporty zakładki Zestawienia i polecenia Rachunek zysków i strat.

 

Okno do zestawiania rachunku zysków i strat ma układ identyczny jak okno, w którym definiuje się układ rachunku zysków i strat. Oznacza to, że pojawią się tu tylko te pozycje rachunku zysków i strat, które zostały uprzednio zdefiniowane.

Więcej o definiowaniu RZiS

 

W lewej części okna prezentowana jest hierarchia pozycji rachunku zysków i strat w części Koszty i straty lub Przychody i zyski . W prawej części okna zaprezentowane będą w dwu kolumnach kwoty naliczone na podstawie danych umieszczonych na kontach.

Rachunek zysków i strat może być prezentowany i drukowany wraz ze stanem na poszczególnych kontach wchodzących w pozycje RZiS. Zaznaczając pole wyboru Konta, możesz zobaczyć stan kont przypisanych do danej pozycji (wraz z kwotami zapisów z tych kont). Pole wyboru Konta uaktywnia się po obliczeniu RZiS.

Możesz definiować dowolnie okres, za jaki chcesz zestawić dane.

Symbolem wtym1 zostały oznaczone szczególne pozycje (od/dla jednostek powiązanych, podatek akcyzowy) nie wliczane do wyniku finansowego, ale dające informacje wymagane nową Ustawą o Rachunkowości.

 

Raport można wyeksportować do MS Excel

 

Elementy okna

Stan na

W dwóch kolumnach zestawione są dane z dwóch punktów czasowych: w pierwszej za rok ubiegły, w drugiej – stan wg daty określonej przez użytkownika. Program automatycznie wpisze w drugiej kolumnie aktualną datę dla programu. Możesz tę datę zmienić, wskazując przycisk Oblicz, a następnie z rozwijanej listy jedną z następujących możliwości: końcowy, dzień dzisiejszy lub kolejno zdefiniowane okresy sprawozdawcze.

 

Raport można wyeksportować do MS Excel.

 

Przyciski poleceń

Oblicz – rozpoczyna zestawianie rachunku zysków i strat za podany okres zgodnie ze zdefiniowanymi pozycjami. Po wybraniu przycisku otwiera się okno dialogowe Rachunek zysków i strat, w którym możesz podać parametry obliczania RZiS. Przed wykonaniem obliczeń program przeprowadza kontrolę poprawności definiowania planu kont i układu bilansu oraz rachunku zysków i strat. Po znalezieniu błędów program wyświetla komunikaty.

Koszty i Straty lub Przychody i Zyski –  przełącza zależnie od kontekstu do właściwego okna.

Stan na

W polu możesz wybrać z rozwijanej listy datę przyjętą jako końcową do sporządzenia rachunku zysków i strat. Propozycje do wyboru:

końcowy

dzień dzisiejszy – pokazuje sprawozdanie uwzględniające wszystkie dokonane zmiany na koniec okresu wynikającego z bieżącej daty dla programu. Dla lat minionych opcja ta jest niedostępna;

kolejne okresy sprawozdawcze

Lista ta ma zmienną długość w zależności od ilości okresów sprawozdawczych już określonych w roku obrachunkowym.

 

Popraw (Zapisz ) – umożliwia zmianę kwot w kolumnie Stan na rok ubiegły . Ręczne poprawienie jest konieczne po zmianie planu kont na przełomie roku. Po poprawieniu kwot w tej kolumnie w oknie parametrów obliczania RZiS nie należy wybierać opcji Generuj stan na początek roku, gdyż po jej użyciu program nie zapamięta kwot wpisanych przez użytkownika.

Zmiana RZiS na przełomie roku

 

Układy – przełącza do okna Układy RZiS, gdzie możesz wskazać, który układ rachunku zysków i strat będziesz zestawiał. Możesz dla swojej firmy określić kilka układów rachunku zysków i strat, w tym układ jednostronny.

Konta – pole wyboru , które uaktywnia się po obliczeniu RZiS. Zaznaczając pole wyboru Konta, możesz zobaczyć stan kont przypisanych do danej pozycji, wraz z kwotami zapisów z tych kont.

Zamknij – zamyka proces obliczania rachunku zysków i strat.

 

Zobacz także:

Przeglądanie zestawionego RZiS