Strona startowa

Drukuj

Okno Bilans

Okno otwiera się po wybraniu w menu zakładkowym Raporty zakładki Zestawienia i polecenia Bilans.

 

Okno do zestawiania bilansu ma układ identyczny jak okno, w którym definiuje się układ bilansu. Oznacza to, że pojawią się tu tylko te pozycje bilansu, które zostały uprzednio zdefiniowane. Więcej o definiowaniu układu bilansu.

W lewej części okna prezentowana jest hierarchia pozycji bilansu w części Aktywa lub Pasywa, a w prawej – w dwu kolumnach kwoty naliczone na podstawie danych umieszczonych na kontach. Możesz definiować dowolnie okres, za jaki chcesz zestawić dane.

Bilans aktywów i pasywów może być prezentowany i drukowany wraz ze stanem na poszczególnych kontach wchodzących w pozycje bilansowe. Zaznaczając pole wyboru Konta, możesz zobaczyć stan kont przypisanych do danej pozycji bilansu (wraz z kwotami zapisów z tych kont). Pole wyboru Konta uaktywnia się po obliczeniu bilansu.

 

Elementy okna

Stan na

Mogą być tu ujęte, dla porównania, dane z dwóch punktów czasowych. W pierwszym z nich początek roku, w drugim data, która może być definiowana przez Ciebie. Program automatycznie wpisze tu aktualną datę systemową. Możesz tę datę zmienić, wskazując z opuszczanego pola listy umieszczonego w lewym dolnym rogu ekranu jedną z następujących możliwości:

końcowy;

dzień dzisiejszy – pokazuje sprawozdanie uwzględniające wszystkie dokonane zmiany na koniec okresu wynikającego z bieżącej daty dla programu. Dla lat minionych opcja ta jest niedostępna;

lub kolejno zdefiniowane okresy sprawozdawcze.

Lista ta ma zmienną długość, w zależności od liczby okresów sprawozdawczych w danym roku obrachunkowym.

 

Przyciski poleceń:

Oblicz – uruchamia zestawianie bilansu zamknięcia za podany okres zgodnie ze zdefiniowanymi pozycjami bilansu. Po wybraniu przycisku otwiera się dialog Bilans, w którym możesz wprowadzić dodatkowe ustalenia sposobu obliczania. Przed wykonaniem obliczeń program przeprowadza kontrolę poprawności definiowania planu kont i układu bilansu oraz rachunku zysków i strat. Po znalezieniu błędów program wyświetli odpowiedni komunikat.

Pasywa lub Aktywa – przełącza do okna przeglądania części pasywów lub aktywów.

Popraw – umożliwia zmianę kwot w kolumnie Stan na koniec ub. roku. Należy pamiętać, że opcja Oblicz nadpisuje wartości zmodyfikowanie przez użytkownika.

Układy – przełącza do okna układy bilansu, gdzie możesz wskazać, który układ bilansu będziesz zestawiał (możesz dla danej firmy określić kilka różnych układów bilansu).

Zamknij – zamyka proces obliczania bilansu.

Konta – pole wyboru uaktywnia się po obliczeniu bilansu; umożliwia prezentację niezerowych kont wchodzących w skład danej pozycji bilansu.

 

Zobacz także:

Przeglądanie zestawionego bilansu