Strona startowa

Drukuj

Lista komunikatów (okno)

Okno Lista komunikatów, błędów i ostrzeżeń pokazuje informacje związane z ostatnio wykonaną operacją. Okno jest typu modalnego, co oznacza, że dalsza praca z programem jest możliwa dopiero po zamknięciu tego okna.

 

Są trzy typy komunikatów:

zwykłe informacje, pisane czarną czcionką

ostrzeżenia, pisane szarą czcionką

komunikaty o błędach, pisane czerwoną czcionką

 

Po liście błędów można poruszać się klawiszami kursorów, lub też można wskazać wybrany błąd za pomocą myszki. Po wskazaniu błędu można nacisnąć przycisk Anuluj, klawisz Esc lub dwukrotnie kliknąć na wierszu tabeli, co spowoduje zamknięcie okna i ustawienie się kursora na tym polu, dla którego wystąpił wskazany błąd.

 

Przyciski poleceń:

OK – powoduje (jeżeli jest aktywny) kontynuację operacji mimo błędów lub ostrzeżeń.

Drukuj – otwiera dialog Drukuj uruchamiający wykonanie raportu tworzącego listy komunikatów do druku.

Anuluj lub Zamknij – powoduje zamknięcie okna. Po zamknięciu okna wszystkie komunikaty znajdujące się na liście zostaną bezpowrotnie utracone.