Lista raportów > Wydruk dziennika

Drukuj

KR - Wydruk dziennika

Sposób uruchomienia raportu

Zakładka Księgi z menu zakładkowego Raporty.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk dziennika księgowań za dany okres od pozycji do pozycji.

 

Opcje

W polu Miesiąc należy wybrać z rozwijanej listy odpowiedni okres, który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta. Jeśli prowadzona jest numeracja roczna dziennika księgowań to zestawienie można przygotować również dla całego roku.

 

Numer dziennika – z polem skojarzone są pola edycyjne Od oraz Do, gdzie możesz podać zakres numerów pozycji dziennika taki, jaki chcesz uzyskać na wydruku.

 

Numer pierwszej strony – w polu edycyjnym określasz, czy zaczynasz numerowanie stron wydruku od 1, czy też od innego numeru; ma to znaczenie dla ciągłości numeracji stron w przypadku, gdy wykonujesz wydruki częściowe.

 

Kwota z przeniesienia – w polu edycyjnym podawana jest kwota z przeniesienia w sytuacji, gdy drukujesz dziennik księgowań w kilku częściach, a nie od razu jego całą zawartość. Jest to kwota naliczona przy poprzednio sporządzanym wydruku i podawana dla kontynuacji naliczania w wydruku następnym. Jeśli ustalisz parametry wydruku i wydrukujesz część pozycji dziennika, program zapamięta te ustawienia i po ponownym wybraniu polecenia drukowania dziennika zaproponuje poprawne wartości. Możesz je zmienić według własnego uznania.

 

Księgowania na konta pozabilansowe – wybierając pole wyboru, możesz zestawić na wydruku tylko księgowania na konta pozabilansowe. Natomiast czyszcząc to pole wyboru, zestawisz księgowania na wszystkie konta oprócz kont pozabilansowych.

 

W polu Rodzaj dziennika z rozwijanej listy wybierz rodzaj wydruku dziennika.