Lista raportów > Kontrola podatkowa należności (VAT należny)

Drukuj

Kontrola podatkowa należności (VAT należny)

Sposób uruchomienia raportu

Zakładka Urzędy z menu zakładkowego Raporty, polecenie Kontrola podatkowa należności (VAT należny).

 

Funkcja

Raport prezentuje wszystkie należności, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). W przypadku częściowego rozliczenia należności, raport prezentuje odpowiednią proporcję podatku VAT.

 

Opcje

Wykonaj dla:

Miesiąca weryfikacja przeprowadzana jest na ostatni dzień miesiąca

Kwartału dzień weryfikowany jest na koniec kwartału kalendarzowego

 

Okres – z rozwijanej listy należy wybrać okres, za który sporządzany jest raport

 

Pokaż stawki

Pokaż rozrachunki

Pokaż zerowe kwoty korekt – zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie przeterminowanych dokumentów o zerowej kwocie do korekty

Ukryj dodatkowe informacje – jeżeli parametr nie zostanie zaznaczony na dole raportu pojawi się komunikat:

oZestawienie zostało wygenerowane dla dokumentów z ksiąg i bufora.

oZostały na nim uwzględnione transakcje krajowe. Wartości w kolumnach Kwota netto do korekty oraz Kwota korekty VAT dla dokumentów skorygowanych wymagają weryfikacji.

oDokumenty skorygowane oznaczone są literą K w kolumnie K.

Eksport do Excela