Kartoteki > Kartoteka Rachunki (okno)

Drukuj

Kartoteka Rachunki (okno)

Kartoteka Rachunki Bankowe zawiera definicje rachunków bankowych wykorzystywanych w rozliczeniach Twojej firmy.

 

Czynności związane z rachunkami bankowymi >>

 

Okno otwiera się po wykonaniu sekwencji czynności:

wybranie polecenia Kartoteki z menu Funkcje (Ctrl+5) lub kliknięcie przycisku Kartoteki na pasku narzędziowym. Pojawi się wówczas menu zakładkowe Kartoteki

wybranie zakładki Rachunki

 

Okno kartoteki dzieli się na dwie funkcjonalne części: skorowidz i formularz. Skorowidz zawiera skróconą tabelę z najważniejszymi kolumnami. Pełne rozwinięcie wiersza znajduje się po prawej stronie na formularzu. Skorowidz i formularz są tak zsynchronizowane, że zmianie bieżącego wiersza skorowidza towarzyszy zmiana zawartości formularza na nowy wiersz. Klawisze F6 i SHIFT+F6 powodują zmianę aktywnej strony tabeli (tzn. przełączają między skorowidzem a formularzem). Poruszając się po kartotece możesz przeglądać, wyszukiwać, dodawać lub usuwać pozycje z kartoteki.

 

Elementy okna

Waluta

Lista wyboru waluty rachunku bankowego. Rachunki bez wskazanej waluty traktowane będą jak rachunki w PLN.

 

Symbol

Symbol rachunku bankowego.

 

Numer

Pełny numer rachunku bankowego.

 

SWIFT/BIC

Wykorzystywany przy transakcjach międzynarodowych 8 znakowy kod identyfikujący bank.

 

Nazwa

Pełna nazwa rachunku bankowego.

 

Kraj, Miasto, Ulica, Tel

Podajesz umiejscowienie rachunku.

 

Rachunek VAT

Opcję należy zaznaczyć dla rachunków bankowych, na których rejestrowane są przeksięgowania VAT z tytułu mechanizmu podzielonej płatności. Na takie konto nie można będzie wykonać bezpośredniego przelewu.

 

Obsługiwany elektronicznie

Gdy zaznaczone rachunek bankowy może zostać użyty w przelewach elektronicznych. Ustawienie widoczne jest na na liście rachunków bankowych w kolumnie icon_e_przel.

 

Uwagi

Pozwala zanotować uwagi użytkownika.

 

Przyciski poleceń:

Dodaj – umożliwia dopisanie nowego rachunku bankowego.

Usuń (Anuluj) – unieważnia aktualnie wprowadzane dane o rachunku bankowym.

Zapisz – zapisuje w zbiorze wprowadzone informacje o rachunku bankowym.

Użyj – umożliwia przełączanie do okna, gdzie kompletujesz dane potrzebne przy drukowaniu polecenia przelewu.

Zamknij – zamyka proces wprowadzania informacji o rachunkach bankowych.