Strona startowa

Drukuj

Jak zapewnić bezpieczeństwo danych

Aby zapobiec utracie danych w przypadku awarii sprzętu komputerowego lub błędu operatora, należy okresowo sporządzać kopie tych danych – kopie bezpieczeństwa. Jeżeli dane z jakichś powodów ulegną uszkodzeniu, będzie można je odtworzyć z tych kopii.

Aby stworzyć kopię bezpieczeństwa firmy, wybierz polecenie Kopia bezpieczeństwa.. . z menu Firma w trybie "bez firmy".

Aby odtworzyć dane firmy z kopii bezpieczeństwa, wybierz polecenie Odtwarzanie danych... z menu Firma.

Kopia bezpieczeństwa sporządzona w programie Finanse i Księgowość powoduje zachowanie wszystkich wykorzystywanych przez program danych, dotyczących zabezpieczanej firmy.

 

Odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa powoduje jednocześnie utratę wszystkich informacji wprowadzonych po sporządzeniu aktualnie odtwarzanej kopii bezpieczeństwa. Nie należy więc traktować kopii bezpieczeństwa jako łatwego sposobu na usunięcie błędów operatora programu.

 

Jeżeli kilku użytkowników Sage Symfonia 2.0 pracuje w sieci na danych jednej firmy, ze względu na oszczędność czasu i nośników danych, kopie bezpieczeństwa powinny być wykonywane systematycznie przez jedną wyznaczoną osobę.

Zalecanym rozwiązaniem jest przeznaczenie tylko do archiwizacji kilku nośników danych (na przykład dla każdego dnia w tygodniu, oznaczonych "pn.", "wt." itp.), zawierających kopie z kolejnych ostatnich dni. Stosując to rozwiązanie, codziennie tworzysz jedną kopię bezpieczeństwa na nośniku, zawierającym najstarszą wersję archiwum.

Dobrym sposobem jest również zachowywanie w bezpiecznym miejscu kompletu opisanych nośników zawierających dane np. na koniec każdego miesiąca lub kwartału. Kopie bezpieczeństwa danych dotyczących wcześniejszych lat można zachowywać jako archiwum.

Automatyczne przypominanie o archiwizacji

Program będzie przypominał o potrzebie zachowania danych, jeśli od ostatniej archiwizacji minęły 2 dni lub więcej. Przed zakończeniem pracy z firmą wyświetli się okno dialogowe Przypomnienie o zapisaniu kopii bezpieczeństwa. Aby sporządzić kopię, kliknij przycisk Zapisz. Program wyświetli okno dialogowe Kopia bezpieczeństwa: zachowanie danych.

Można zmienić okres, co jaki program ma przypominać o potrzebie archiwizacji danych. Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Funkcje (Ctrl+4), następnie polecenie Bezpieczeństwo danych i podać pożądaną liczbę dni w oknie dialogowym Bezpieczeństwo danych.

 

Każda wykonana operacja zapisania (a także odtworzenia) danych zostaje zanotowana przez program.

 

Zachowane w kopii bezpieczeństwa dane można oczywiście później odtworzyć. Czynności przeprowadzane podczas odtworzenia danych są niemal identyczne z czynnościami wykonywanymi przy zapisywaniu.

 

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa danych firmy można przeprowadzać tylko wtedy, gdy żaden z użytkowników nie pracuje na danych tej firmy.

 

Zobacz także:

Okno zachowywania danych firmy

Okno odtwarzania danych firmy