Strona startowa

Drukuj

Ewidencja danych księgowych

Okno Definicje dokumentów

Okno Definiowanie rejestrów

Rejestry VAT

Typy dokumentów

Dokument prosty (DP)

Dokument specjalny (DS)

Faktura VAT zakup (FVZ + RUZ) w PLN

Faktura korygująca zakup (FKZ+RKZ) w PLN

Faktura VAT sprzedaż (FVS+RUS) w PLN

Faktura korygująca sprzedaż (FKS+RKS) w PLN

Faktura wewnętrzna WNT

Faktura wewnątrzwspólnotowego nabycia (FWN)

Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia (PWN)

Dokument importowy (DIM)

Dokument eksportowy (DEX)

Raport kasowy (RK) w PLN

Raport kasowy walutowy (RKW)

Rozliczenie zaliczki (RZL)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Faktura wewnętrzna VAT

Wyciąg bankowy (WB)

Wyciąg bankowy walutowy (WBW)

Dokumenty opatrzone cechą

Ramka e-Dokument w dokumentach

Notatka do dokumentu

Kompensata w PLN

Kompensata walutowa

Prowadzenie rozrachunków

Mechanizm kontroli rozrachunków

Zestawienie kontrolne księgowań

Szablony numeracji

Kontrola duplikatów

Wydruk pieczątki z dekretami

Kontrola biznesowa