Kartoteki > Kartoteka Kontrahenci > Kartoteka Kontrahenci stali

Drukuj

Kartoteka Kontrahenci stali

Kartoteka ta grupuje dane dotyczące kontrahentów.

Okno kartoteki kontrahentów podzielone jest na dwie główne części. Dzielącą je linię można przesuwać, zmieniając odpowiednio wielkość części okna. W lewej części okna prezentowane są kryteria wyboru wyszukiwania. W prawej części prezentowane są, w postaci listy, wszystkie lub wybrane pozycje listy kontrahentów.

Elementy okna

Lewa część okna

Przycisk poleceń ikon_kontrah otwiera okno Wybór kontrahentów, w którym mamy możliwość wyboru wyświetlanych pozycji oraz zapisania wyboru pod własną nazwą do wielokrotnego wykorzystania przez funkcję Zachowaj jako:. Zapamiętanie najczęściej używanych kryteriów wyszukiwania powoduje, że będą mogły być one wybierane na drzewku zakładki Wybory umieszczonej z lewej strony listy kontrahentów  pod gałęzią predefiniowaną Kontrahenci – wszyscy.

Prawa część okna

Tu znajduje się lista prezentująca wszystkich kontrahentów, spełniających wskazane (w lewej części okna) kryteria wyszukiwania.

Przycisk clip0009 – służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na niezaznaczone lub z niezaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.

Przyciski poleceń:

Nowy kontrahent (Ctrl + + z klawiatury numerycznej) – otwiera okno Kontrahent umożliwiające wprowadzenie nowego kontrahenta.

Użyj – przenosi akcję wprowadzania z okna kartoteki do miejsca wywołania kartoteki, np. do okna wprowadzania dokumentu związanego z kontrahentem.

Z przycisku Użyj możesz korzystać w sytuacji, gdy do okna kartoteki przełączasz się tylko chwilowo po to, by skorzystać z zapisanych w niej danych. Podczas wprowadzania pewnych typów dokumentów musisz podać kontrahenta, z którym przeprowadzasz transakcję. Jeśli nie pamiętasz danych kontrahenta, możesz wybrać z poziomu okna do wprowadzania przycisk Kartoteka. Po wskazaniu kontrahenta na liście i wybraniu przycisku Użyj, powrócisz ponownie do wprowadzania dokumentu, a wybrane dane przepiszą się automatycznie.

Wydruki – otwiera okno Drukuj.

Zestawienia – otwiera okno Zestawienia rozrachunkowe z poziomu kartotek.

Operacje – wyświetla listę operacji dostępnych w kartotece.

Aby uwidocznić wszystkie kolumny, które mogą pojawić się na liście, należy kliknąć prawym klawiszem myszy w polu tytułu w dowolnej kolumnie i wybrać z listy właściwe tytuły kolumn. Okno spisu można również wywołać używając skrótu Alt+O.

Aby ukryć lewy (przełączyć) panel okna można skorzystać ze skrótu klawiszy Alt+W.

 

Elementy menu podręcznego

Nowy kontrahent – otwiera okno Kontrahent umożliwiające wprowadzenie nowego kontrahenta.

Edytuj – otwiera okno wybranego kontrahenta do edycji.

Kopiuj do schowka – dane zostaną skopiowane, można je wkleić do innej aplikacji Windows.

Utwórz umowę w EDS – polecenie to otwiera okno programu EDS, w którym należy podać dane umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a wybranym kontrahentem.

Szczegóły w EDS – wynikiem wypełnienia danych w programie EDS, dotyczących umowy pomiędzy Użytkownikiem a wybranym kontrahentem, jest możliwość obejrzenia szczegółowych danych kontrahenta.

Dane kontrahenta na dokumentach – otwiera okno rejestracji dodatkowych zestawów danych kontrahenta np. wykorzystywanych wcześniej danych adresowych.

Zaznacz wszystkie – polecenie służy do zaznaczania wszystkich kontrahentów widocznych w oknie Wybór: Kontrahenci – wszyscy

Odwróć selekcję – jeżeli zostanie zaznaczony jeden kontrahent lub grupa kontrahentów, polecenie to spowoduje zaznaczenie kontrahentów poprzednio nie zaznaczonych, natomiast ci, którzy byli zaznaczeni pierwotnie, po wybraniu polecenia utracą zaznaczenie.

 

Zobacz także:

Dialog wprowadzania kontrahentów incydentalnych

Dialog wyboru wyświetlanych pozycji kartoteki

Czynności związane z kontrahentami

Kartoteka Kontrahenci

Kartoteki

Zakładka Wybory

Wybór wyświetlanych pozycji

Operacje związane z ochroną danych osobowych