Firma > Firma - Informacje o działalności firmy

Drukuj

Informacje o działalności firmy (okno dialogowe)

Dialog otwiera się po wybraniu polecenia Działalność firmy z listka Dane o firmie menu zakładkowego Ustawienia.

 

Pola dialogu zawierają dane administracyjne firmy oraz charakterystykę jej działalności. Na podstawie charakterystyki podczas tworzenia firmy zostanie utworzony wzorcowy plan kont, będący podstawa do utworzenia planu kont firmy.

 

Elementy okna

Regon

Numer statystyczny REGON nadany firmie przez GUS.

 

NIP

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) firmy nadany przez Urząd Skarbowy.

 

VAT UE

Jeżeli posiadasz wpisz swój unijny NIP. Podczas zakładania nowej firmy pole to jest niedostępne. Możesz wprowadzić swój unijny NIP po założeniu firmy w ustawieniach programu.

 

Rachunek kosztów

Umożliwia wybór z rozwijanej listy sposobu prowadzenia w firmie rachunku kosztów.

Przepisy dopuszczają pięć możliwości:

tylko konta zespołu "4" bez konta 490

konta zespołu "4" oraz konto 490

tylko konta zespołu "5"

konta zespołu "4" oraz "5" oraz Rachunku Zysków i strat wg "4"

konta zespołu "4" oraz "5" oraz Rachunku Zysków i strat wg "5"

Po utworzeniu firmy rodzaj rachunku kosztów można zmienić tylko po zamknięciu okresu obrachunkowego w momencie tworzenia nowego roku obrachunkowego.

 

Struktura własności

Umożliwia określenie z rozwijanej listy struktury własności w firmie:

spółka z o.o.

spółka cywilna i firma jednoosobowa

spółka komandytowa

spółka akcyjna

przedsiębiorstwo państwowe

spółdzielnia

fundacja

jednostka budżetowa

spółka jawna

spółka partnerska

spółka komandytowo-akcyjna.

 

Status firmy

Ustawienie określa czy firma spełnia warunki sprawozdawcze dla jednostki małej lub mikro. Dla firm niezakwalifikowanych jako jednostka mała lub mikro pozostaw ustawienie jednostka Inna. Ustawienie dostępne jest również dla poszczególnych lat działalności. Zmieniając ustawienie należy pamiętać o wybraniu układu bilansu oraz rachunku zysków i strat adekwatnego do statusu.

 

Numeracja dziennika

Ustawienie sposobu numeracji dziennika księgowań jako numeracja Miesięczna lub Roczna. Ustawienie numeracji wykonywane jest dla roku obrachunkowego w trakcie zakładania nowej firmy lub dodawania kolejnego roku.

 

Typ prowadzonej działalności

Umożliwia określenie typu działalności:

handlowa

produkcyjna

usługowa

Jeśli działalność firmy ma charakter mieszany, możesz wybrać więcej niż jeden rodzaj działalności, zaznaczając kilka pól wyboru.

 

Przyciski poleceń:

Poprzedni – (widoczny tylko w czasie tworzenia nowej firmy) – powoduje powrót do dialogu Podstawowe informacje o firmie

Zapisz – (widoczny tylko w czasie poprawiania danych istniejącej firmy) – powoduje zapisanie wprowadzonych zmian

Anuluj – zamyka dialog bez zapisywania zmian (przerywa tworzenie nowej firmy)

Pomoc – otwiera pomoc kontekstową na stronie którą właśnie czytasz

Utwórz – (widoczny tylko w czasie tworzenia nowej firmy) – uruchamia proces tworzenia dla firmy baz danych oraz, na podstawie wprowadzonych informacji o charakterze firmy, może wygenerować wzorcowy plan kont, który później będzie można dopasować do indywidualnych potrzeb. Oczywiście możesz zrezygnować z automatycznego generowania planu kont, wtedy jednak będzie trzeba wprowadzać go w całości od nowa.

 

Zobacz także:

Firma

Aby wprowadzić informacje o działalności firmy

Aby wprowadzić podstawowe informacje o firmie

Plan kont