Przygotowanie programu do pracy > Dodawanie definicji typu dokumentu

Drukuj

Dodawanie definicji typu dokumentu

1.Wybierz na pasku nawigacji Dokumenty > Definiowanie. Pojawi się okno Definicje dokumentów.

2.Jeśli chcesz definiować nowy typ dokumentu wybierz przycisk Dodaj.

3.W polu Nazwa podaj tekst pojawiający się na wydrukach dokumentu. Możesz wpisywać tu nietypowe teksty wymagane np. na wydrukach niektórych faktur.

4.W polu Symbol wpisz symbol identyfikujący typ dokumentu w programie Finanse i Księgowość.

5.W polu Charakter wybierz charakter odpowiednika dokumentu w programie Finanse i Księgowość.

6.Dla dokumentów o charakterze dokumentu specjalnego wypełnij pole Rodzaj transakcji, aby określić, czy jest to dokument sprzedaży, zakupu czy zakupu z samoopodatkowaniem.

7.Wskaż walutę wybierając ją z rozwijanej listy w polu Waluta.

8.Jeżeli nie używasz już wybranego typu dokumentu nie możesz go wyrzucić jeżeli kiedykolwiek był użyty, ale możesz go zablokować odznaczając pole aktywny. Nieaktywne dokumenty nie będą widoczne na liście dokumentów do wprowadzania.

9.Z rozwijanej listy w polu Domyślny rejestr w panelu Rejestr VAT, wybierz nazwę rejestru, jeśli chcesz aby wybrany rejestr na liście rejestrów do wyboru podczas wprowadzania danych do rejestru wyświetlał się na pierwszej pozycji. Masz też możliwość wyboru, czy na zdefiniowanym dokumencie będą widoczne kolumny UE i Usługa. Dla dokumentu o charakterze dokumentu specjalnego i rodzaju transakcji zakup z samoopodatkowaniem, w panelu Rejestr VAT można wskazać domyślny rejestr naliczony oraz domyślny rejestr należny – sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem.

10.Wypełnij część Transakcje dla kont wymagających rozrachunków, jeśli chcesz, aby program automatycznie wypełniał rozrachunki w nowo wprowadzanym dokumencie.

11.Zaznacz w części Okres sterowany sposób podpowiadania okresu sprawozdawczego:

dla dokumentów sprzedaży (FVS, FKS, RUS, RKS oraz własnych o charakterze dokumentu specjalnego sprzedaży w walucie obcej) – okres sterowany datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej,

dla dokumentów zakupu (FVZ, FKZ, RUZ, RKZ oraz  własnych  o charakterze dokumentu specjalnego zakupu w walucie obcej) – okres sterowany datą wpływu lub datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej.

12.Zaznacz w części VAT sterowany sposób podpowiadania okresu, w którym powstaje obowiązek podatkowy:

dla dokumentów sprzedaży (DS sprzedaż, FVS, FKS, RUS, RKS oraz własnych o charakterze dokumentu specjalnego sprzedaży w walucie obcej) – VAT sterowany datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej,

dla dokumentów zakupu (DS zakup i DS zakup z samoopodatkowaniem, FVZ, FKZ, RUZ, RKZ oraz  własnych  o charakterze dokumentu specjalnego zakupu w walucie obcej) – VAT sterowany datą wpływu lub datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej.

13.Zapisz wprowadzone dane.