Ewidencja danych księgowych > Typy dokumentów > Raport kasowy walutowy (RKW)

Drukuj

Raport kasowy walutowy (RKW)

Aby otworzyć dokument Raport kasowy walutowy należy go wcześniej zdefiniować.

 

Raport kasowy walutowy jest typem dokumentu własnego, który użytkownik może zdefiniować w Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość w oknie Definicje dokumentów na podstawie dostępnego w polu Obsługiwany jak wzorca dokumentu Raport kasowy walutowy.

Wygląd okna formularza dokumentu typu raport kasowy walutowy jest podobny do okna formularza raportu kasowego w PLN. Ogólne zasady wprowadzania danych są w dużym stopniu identyczne jak dla raport kasowego w PLN i warto się z nimi zapoznać przed sporządzaniem raportu kasowego walutowego.

 

Istotne różnice i elementy okna, wynikające głównie z walutowego charakteru dokumentu, to:

 

Pola w części opisowej (górnej) okna:

Konto kasy (nieedycyjne) – w polu wyświetlany jest numer konta kasy, który został określony w definicji dokumentu typu raport kasowy walutowy w oknie Definicje dokumentów.

Waluta (nieedycyjne) – w polu wyświetlany jest symbol waluty, która została określona w definicji dokumentu typu raport kasowy walutowy w oknie Definicje dokumentów.

Saldo początkowe

Podawane jest automatycznie saldo końcowe z poprzedniego raportu kasowego walutowego. Saldo początkowe dla każdego dokumentu może być dowolnie skorygowane, lecz wówczas w momencie przejścia do poprawiania lub zapisywania następnego dokumentu w buforze program poinformuje o niezgodności i będzie oczekiwał na potwierdzenie prawidłowości danych.

Saldo początkowe dokumentów w buforze >>

 

Pola w części zapisów

W tabelce umieszczone są uaktualniane na bieżąco nieedycyjne pola:

w nagłówku Suma kontrolna w rozbiciu na strony Wn i Ma; suma ta uaktualnia się po wprowadzeniu każdego następnego zapisu po stronie, na którą wprowadzany był zapis.

w stopce Saldo końcowe Ma lub Saldo końcowe Wn w zależności od naliczonej kwoty. Pole prezentuje aktualne saldo końcowe raportu, które uwzględnia jego saldo początkowe oraz wszystkie pozycje raportu kasowego (bez księgowań równoległych). Saldo to będzie automatycznie przepisane jako saldo początkowe do następnego kolejnego raportu kasowego walutowego. Kolejność naliczania salda początkowego ustalana jest zgodnie z numerem ewidencyjnym dokumentu. Tym samym otrzymujesz logiczny ciąg dokumentów uporządkowany rosnąco.

Salda i sumy kontrolne pokazywane są w walucie dokumentu.

 

Saldo raportu kasowego walutowego jest zgodne z saldem konta "Kasa" tylko w przypadku, gdy księgowania na konto kasy odbywają się wyłącznie poprzez raport kasowy walutowy, a nie przykładowo przez dokument prosty. Jeśli wprowadzasz na konto Kasy również kwoty z dokumentów innych niż raport kasowy walutowy, wówczas musisz sam korygować saldo początkowe o wprowadzone w ten sposób kwoty.

 

Przy wprowadzaniu pierwszego w danym roku dokumentu typu raport kasowy walutowy automatycznie podpowiadane jest saldo początkowe konta "Kasa". Stan ten jest pobierany z zaksięgowanego Bilansu Otwarcia i/lub Obrotów Rozpoczęcia. Jest to jednak możliwe, o ile w oknie ustawień Księgowania zaznaczono pole Sprawdzaj saldo pierwszego raportu kasowego z Bilansem Otwarcia (Obrotami Rozpoczęcia).

 

Kolejne trzy pola działają podobnie, jak w raporcie kasowym złotowym.

Data – pole daty dla zapisu składowego raportu kasowego walutowego – dokumentów kasowych (KP/KW), wypełniane przez użytkownika (używając: klawisza Spacji – można wstawić kolejne bloki bieżącej daty; kombinacji klawiszy Alt+strzałka w dół – otworzyć kalendarz do wprowadzenia daty).

Nr dokum. – pole do wprowadzenia przez użytkownika numeru dokumentu.

Opis – zawartość pola Treść z części opisowej dokumentu jest automatycznie przenoszona do pola Opis przy zapisie. Użytkownik może zaakceptować lub dowolnie edytować ten zapis.

 

Kurs – pole nieedycyjne, aktualizowane wartością kursu walutowego po wprowadzeniu waluty w sąsiednim polu Waluta.

Waluta – w polu wyświetlany jest symbol waluty obcej, jaki został wybrany w definicji dokumentu (w oknie Definicje dokumentów).

Konto Wn albo Konto Ma

Działanie pól uwarunkowane jest również od zdefiniowania (lub jego braku) przez użytkownika konta kasy. Jeżeli użytkownik w ustawieniach:

określił konto kasy – program wyświetli je w polu Konto kasy w części opisowej, oraz w polu Konto w części zapisów po stronie przeciwnej do konta wprowadzanego przez użytkownika;

nie określił konta kasy – użytkownik może zastosować w dokumencie wiele różnych kont kasowych.

Widoczne w stopce tabeli:

przycisk Kwoty w pozwala na zmianę prezentacji wyników na ekranie – w PLN lub w walucie obcej, natomiast

przycisk Saldo działa podobnie jak w dokumencie typu WB, gdy w dokumencie nie zdefiniowano konta kasy. Funkcjonuje dla kont, które w planie kont posiadają oznaczenie uwzględnij w saldzie WB.

 

Zobacz także:

Raport kasowy w PLN

Definiowanie dokumentów

Jak to zrobić – czynności związane z walutami

Waluta w dokumencie