Lista raportów > Rozliczenia międzyokresowe kosztów > Kryteria tworzenia rat

Drukuj

Kryteria tworzenia rat

Okno otwiera się po wybraniu przycisku Nowy plan (w trybie tworzenia) w oknie Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów. Okno umożliwia podanie kryteriów naliczania rat.

 

Liczba rat –  liczba rat do rozliczenia.

Miesiąc pierwszej raty – wybór miesiąca i roku rozpoczęcia rozliczania rat.

Raty co – oznaczenie co ile miesięcy rozliczane będą raty.

Zaokrąglenie w – wybór raty (pierwszej lub ostatniej), do której zostanie dodane zaokrąglenie wynikające z wyliczenia.

 

Treść zapisów rozliczających – pisz dowolną treść. Treść tą można będzie w następnym oknie zmodyfikować dla każdej raty osobno.

 

Konta rozksięgowań jednej raty

Tabela umożliwia zdefiniowanie rozbicia księgowania i podania kont rozksięgowań dla pojedynczej raty. W tabeli należy uzupełnić konto lub (w przypadku rozbicia) konta rozksięgowań rat.

 

Dostępne są metody rozbicia:

Procentowo – kwota raty jest rozbijana procentowo według wartości w kolumnie %.

Wagowo – kwota raty jest rozbijana wagowo według wartości w kolumnie Waga. Wyliczenie zakłada, że suma wszystkich wag jest równa 100%.

Kwotowo – kwoty rozksięgowań podawane są bezpośrednio przez użytkownika.

 

Program pilnuje aby rozksięgowanie zawierało całą kwotę raty.

 

Dodaj – dodaje nowe rozksięgowanie (rozbicie) jednej raty.

Usuń – usuwa rozksięgowanie (rozbicie) raty.

 

Księgowania równoległe - automatyczne

Zapisy księgowań równoległych można dodawać tylko dla zapisów na kotna zespołu 4xx, firm dla których wybrany został rachunek kosztów jako:

Konta zespołu "4" + konto 490,

Konta zespołów "4" i "5" oraz RW według 4,

Konta zespołów "4" i "5" oraz RW według 5.

 

Aby zarejestrować księgowanie równoległe zaznacz pole Automatyczne i wprowadź konta dla księgowania. Jeśli zmienisz domyślnie podpowiedzianą kwotę księgowania, kliknij przycisk Dodaj rozbicie aby automatycznie dodać zapis bilansujący.

 

Program pilnuje zgodności kwot księgowań równoległych z sumą zapisów na kontach 4xx.

 

Księgowania równoległe na życzenie

Zaznaczenie pola Na życzenie umożliwia wprowadzenie własnego księgowania równoległego.

Jeśli jeśli kwoty zapisów się nie bilansują wtedy dostępny jest przycisk Dodaj rozbicie tworzący dodatkowy zapis bilansujący księgowanie.

 

 

Przycisk Dalej przechodzi do okna Jednostkowy plan rozliczeń, prezentującego raty w poszczególnych okresach. W tym widoku możliwe jest dostosowanie szczegółów planu rozliczeń.