Lista raportów > KR - Zest. obrotów i sald

Drukuj

Zest. obrotów i sald

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Księgi > KR - Zest. obrotów i sald.

 

Funkcja

Raport drukuje zestawienie obrotów kont w miesiącu dla kont syntetycznych lub analitycznych.

 

Jeżeli chcesz przeglądać lub wydrukować obroty kont syntetycznych albo analitycznych we wskazanym okresie sprawozdawczym, zaznacz odpowiedni przycisk opcji. Kolejno wskazujesz z opuszczanej listy okres sprawozdawczy i ustalasz dalsze parametry wydruku.

 

Opcje

Z opuszczanej listy wybierasz, czy raport będzie sporządzony w trybie graficznym czy tekstowym.

 

Wydruk częściowy – jeżeli wydruk zawierać będzie wiele pozycji możesz podzielić je na grupy i drukować partiami podając w polu zakres pozycji.

Uwzględnij bilans otwarcia w obrotach narastająco – zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz doliczyć bilans otwarcia do obrotów prezentowanego konta.

Uwzględnij przeksięgowania końca roku – pole umożliwia uwzględnienie dokumentów wygenerowanych automatycznie w trakcie zamykania roku. Dokumenty te przeksięgowują obroty kont wynikowych na konto wyniku finansowego. Dzięki temu zestawieniu nawet po zamknięciu roku można skontrolować obroty kont sprzed zamknięcia roku.

Bez ramek – możesz zmieniać wygląd wydruku z roboczego (pole zaznaczone) na końcowy (pole wyczyszczone). Jest to istotne w przypadku, gdy drukujesz to zestawienie na drukarce igłowej lub laserowej z małą pamięcią.

W polu Okres należy podać przedział czasowy (wybierając z rozwijanej listy), który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.