VBA > Opis obiektów VBA > MxGrid > Opis interfejsów > MxGrid > Właściwości > EditMode

Drukuj

EditMode – MxGrid erp_pro

(EditMode) EditMode

Określa dla całego obiektu sposób przejścia z trybu przeglądania do trybu edycji komórek. Określane jest to przez wartości zdefiniowane jako EditMode:

 

EmManual (1)        Przejście do tryby edycji następuje po naciśnięciu klawisza F2. Kursor ustawia się na końcu aktualnej zawartości komórki

emAutomatic (0)        Przejście do trybu edycji nastepuje automatycznie po naciśnięciu dowolnego klawisza cyfr, liter lub znaków specjalnych. Aktualna zawartość komórki jest w takim wypadku czyszczona (usuwana). W tym trybie można przejść do edycji bez usuwania aktualnej zawartości pola, poprzez naciśnięcie klawisza F2.

 

Tryb automatyczny jest domyślnym trybem edycji (jeśli jawnie nie zostanie ustalony inny tryb edycji).