Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2018.2a

Ulga na złe długi

Usprawniono sposób obsługi ulgi na złe długi. Nowe okno Rejestry > Specjalne > Ulga na złe długi prezentuje przeterminowane należności i zobowiązania dla wybranego okresu i umożliwia utworzenie do nich dokumentów korygujących.

 

oz_03

 

Korekty rejestrów VAT tworzone są dla wybranych dokumentów po kliknięciu przycisku Generuj. Jeśli do skorygowanych przeterminowanych płatności istnieją rozliczenia to będą one widoczne na liście do skorygowania na plus. Ponownie odpowiedni dokument korygujący można utworzyć klikając przycisk Generuj.

 

Ikona w kolumnie K rozwija menu, z którego można przejść do dokumentu korekty.

 

Rejestry konta VAT

Przed skorzystaniem z usprawnień obsługi ulgi na złe długi należy utworzyć definicje dokumentów korygujących i wprowadzić ustawienia w oknie Rejestry i konta VAT na panelu Ulga na złe długi.

 

oz_02

 

Na potrzeby definicji rejestrów typu Sprzedaż dodano nowe definicje rodzajów:

Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych należności,

Zwiększenie VAT z tytułu zapłaconych należności.

 

Lista dokumentów

Do listy dokumentów dodano kolumnę K informującą i istniejących korektach i ulgach:

K - oznacza, że dla danego dokumentu istnieje dokument korekty.

U - oznacza, że dla danego dokumentu istnieje dokument korekty z tytułu ulgi na złe długi.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na oznaczeniu dokumentu w kolumnie K rozwija menu, z którego można otworzyć dokumenty korekty.

 

Parametry deklaracji

Raport Parametry deklaracji rozszerzono o ustawienia:

Sposób pobierania danych dla załącznika VAT-ZD – określa czy załącznik VAT-ZD będzie wypełniany automatycznie przez program czy też ręcznie przez użytkownika. W przypadku wypełniania automatycznego, na załączniku VAT-ZD wprowadzone zostaną dokumenty sprzedaży z rejestrami: Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych należności oraz Zwiększenie VAT z tytułu zapłaconych należności.

Wyświetl ostrzeżenie o nie wygenerowaniu dokumentów dla załącznika VAT-ZD – ustawienie określa czy program ma sprawdzać przed przygotowaniem deklaracji VAT, stan przeterminowanych należności i zobowiązań. W przypadku wykrycia braku dokumentów korygujących program zaproponuje przejście do okna Ulga na złe długi.

 

Dla baz konwertowanych parametr Sposób pobierania danych dla załącznika VAT-ZD będzie ustawiony wypełnianie ręczne. Dla nowych baz parametr będzie ustawiony na wypełnianie automatyczne.

 

Inne zmiany

Dla rejestrów Import zwykły i Import środków przywrócono możliwość wyboru stawki innej niż BP.

Korzystanie z wymiarów podczas wprowadzania nowego dokumentu nie będzie powodowało zamknięcia okna po zapisie do bufora. Po zapisaniu dokumentu do bufora okno pozostanie otwarte dla wprowadzania kolejnego dokumentu.

Program będzie sprawdzał, czy wymagane wymiary analityczne zostały wypełnione dla zapisywanych dokumentów.