Zarządzanie e-deklaracjami > Podpisywanie e-deklaracji

Drukuj

Podpisywanie e-deklaracji

Podpisywanie e-deklaracji

Aby podpisać deklarację przed wysłaniem, wybierz ją z listy i kliknij przycisk btn_podpiszPodpisz [Ctrl+S].

W zależności od wybranego w ustawieniach sposobu weryfikacji e-deklaracji pojawi się okno:

Wybór certyfikatu - w oknie tym określ sposób uwierzytelnienia wysyłanej e-deklaracji. Do wyboru są metody uwierzytelniania: poprzez pobranie certyfikatu z Magazynu Certyfikatu lub wskazanie pliku, który go zawiera. W zależności od wybranej metody należy przejść na odpowiadającą jej zakładkę i wskazać certyfikat.

lub

Dane autoryzujące - w oknie uzupełnij dane identyfikujące. Autentyczność wniosku/deklaracji określona zostanie na podstawie cech informacyjnych podatnika identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniej niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek (wartość „0” (zero), w przypadku gdy nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń). Wprowadzone dane autoryzacyjne podatnika/płatnika są zapamiętywane, tak że w kolejnym roku będzie  konieczność wprowadzenie tylko kwoty dotyczącej zeznania podatkowego.

 

Podpisując e-deklarację danymi autoryzacyjnymi należy zwrócić uwagę na wielkość liter w polach „Imię” i „Nazwisko”. Wielkość liter w podpisie musi być zgodna z danymi w pliku xml - dane widoczne są również na zakładce „Szczegóły”. Niezgodność owych informacji poskutkuje negatywną weryfikacją podpisu niekwalifikowanego.

 

Przepisy prawa wymagają, aby osoba podpisująca obejrzała i zaakceptowała dokument, który podpisuje. W sytuacji, kiedy w Ustawieniach programu wybrana została opcja Wyłącz podgląd deklaracji przed podpisaniem, okno z podglądem dokumentu nie zostanie wyświetlone. Pojawi się tylko komunikat z prośbą o potwierdzenie podpisania wybranych deklaracji.

 

Podpisane deklaracje oznaczane są ikoną ico_podpisana.

 

Program automatycznie weryfikuje poprawność podpisywanej deklaracji. Jeżeli deklaracja zawiera błędy to pojawi się przed nią ikona ico_uwaga.