Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2018.2

Po instalacji wersji 2018.2 i przed uruchomieniem programu należy wgrać aktualizację dostępną w SageUpdate pod nazwą Sage Kadry i Płace 2018.2 (18.20.7.0). Brak aktualizacji może spowodować odłączenie bazy danych. W takiej sytuacji należy ponownie dołączyć bazę.

 

 

Deklaracje PIT-11 i PIT-8C wysyłane e-mail

Raporty PIT-11 i PIT-8C zostały zaktualizowane do pracy o nowy mechanizm raportów.

 

Deklaracje te utworzone z podglądem wydruku (parametr Wydruk na formularzu) umożliwiają przesłanie ich do pracowników zgodnie z ustawieniami wysyłania zabezpieczonych e-maili.

 

dok_rap_17

 

Usunięte zostały ustawienia pól dla wydruku na gotowym druku PIT.

 

Wybór adresu pracownika na raporcie PIT wykonywany jest w nowym elemencie kadrowym Adres do deklaracji PIT znajdującym się w zestawie Pracownik.

 

Raport - PIT IFT-1/1R

Dodano raport PIT IFT-1/1R przygotowujący wydruk deklaracji oraz deklarację elektroniczną informująca o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek zryczałtowany uzyskanych przez nierezydentów.

 

Dostęp do raportu zależy od posiadanej licencji.

 

Raport uruchamiany jest z okna Pracownicy dla: jednego pracownika, zaznaczonych na liście pracowników lub dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w roku podatkowym.

dok_rap_68

 

Przygotowaną e-deklarację można podpisać i wysłać na bramkę ministerstwa za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów.

 

Adres pracownika do PIT

Do zestawu danych kadrowych Dane Kadrowe > Dane osobowe pracownika > Pracownik dodano element Adres do deklaracji PIT. Parametr odpowiada za wybór adresu jaki zostanie użyty w deklaracji podatkowej PIT-11 oraz PIT- 8C dla pracownika. Domyślnie parametr przyjmuje wartość globalną ustawioną na adres zameldowania.

 

Aby w deklaracji podatkowej został użyty adres inny niż domyślny adres zameldowania, należy wprowadzić adres tymczasowy lub do korespondencji i ustawić odpowiednią wartość elementu Adres do PIT dla pracownika.

 

Program wykaże w deklaracji adres który obowiązuje na dzień 31.12 roku podatkowego.

 

Zestawy PIT na rok 2018

W związku z brakiem publikacji przez Ministerstwo Finansów nowych wzorów deklaracji podatkowych na rok 2018 w definicji okresu „rok 2018 podatkowy” ustawiono następujące zestawy PIT:

PIT-11(2013-2018)

PIT-4R(2013-2017)

PIT-8AR(2015-2018)

 

Podpisywanie deklaracji danymi autoryzacyjnymi

W Repozytorium Dokumentów do podpisania deklaracji będzie można wykorzystać dane autoryzacyjne. Więcej informacji >>

 

Raport - Przelewy

W związku ze zmianą formy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z ustawień raportu Przelewy usunięto opcję przelewu Dla ZUS 2017. Od stycznia 2018 funkcjonuje jeden rodzaj przelewu (opcja Dla ZUS), który jest zgodny z nowymi wytycznymi.

 

Wartości danych kadrowych na rok 2018

Element kadrowy

Obowiązuje

Wartość

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

od 2018-01-01 do 2018-03-31

97,70

Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel

od 2018-01-01

2665,80 zł.

Maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent.

od 2018-01-01

133290,00 zł.

maksymalna podstawa wymiaru skł. na dobrowolne ub. chorobowe

od 2018-01-01

11107,50 zł.

Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel

od 2018-01-01 do 2018-12-31

3554,93 zł.

Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel ( tylko ubezp. zdrowotne )

od 2018-01-01 do 2018-12-31

3554,93 zł.

Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUS

od 2018-01-01 do 2018-12-31

3554,93 zł.

 

Aktualizacja adresów Urzędów Skarbowych

Zaktualizowano dane urzędów skarbowych zgodnie ze stanem na dzień 2017-12-18.

 

Naliczanie i zamykanie okresów

Podczas naliczania lub zamykania okresów Obsługa pracowników bez systemu wynagrodzeń wykonywana jest bez prezentacji listy pracowników.

 

oz_05

 

Korekty – poprawa wydajności

Poprawiono błąd związany z ręcznym dołączaniem pracowników do procesu. W procesie korekty będą naliczeni tylko pracownicy, którzy zostali dodani do procesu bezpośrednio z okna Wyrównania i Korekty.

Pracownicy, posiadający system wynagrodzeń w okresie korygującym (dla których wybrano opcję Korekta systemu wynagrodzeń) zostaną dołączeni do procesu korekty niezależnie czy dołączanie pracowników jest w trybie ręcznym czy automatycznym.  

Gdy jest założony proces korekty w trybie ręcznym, wtedy podczas zamykania okresów korygujących uwzględniamy tylko pracowników dołączonych do procesu.

Na pasku stanu programu poprawiono treść komunikatów informujących o tworzeniu i edycji systemu wynagrodzeń dla korekt.

 

Ilość dni odwołania w rozwiązaniu umowy o pracę

Na rozwiązaniu umowy o pracę poprawiono ilość dni do odwołania na 21. Zmiany dotyczą raportów:

Rozwiązanie umowy - skrócony okres wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 

Archiwum wiadomości Sage

W menu Pomoc dodano polecenie Archiwum wiadomości Sage otwierające okno komunikatów firmy Sage.

 

Inne zmiany

Na oknie logowania oraz listy firm prezentowany będzie numer wersji programu.

Dodano możliwość przerwania wykonania raportu Dane do Sprawozdań GUS przyciskiem Anuluj.

W związku z likwidacją dokonywania rocznego obliczenia podatku przez płatników, PIT-40 został przeniesiony do archiwum definicji do katalogu Nieużywane.

Zmieniono nazwę klasy elementów z 63 PIT 11(23) poz.66;67 na PIT 11(23) poz.66;67.

Poprawiono wykazywanie wartości składki na Fundusz Pracy w okresach korygujących.

Poprawiono przenoszenie wymiaru urlopu zaległego dla pracownika, dla którego był to pierwszy rok pracy.

Poprawiono wykazywanie kosztów uzyskania przychodów przy niskich przychodach.

 

Dla baz migrowanych z Sage Symfonia Kadry i Płace poprawiono:

wykazywanie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy pracownik przebywał cały miesiąc na zasiłku,

inicjalizację kalendarza świętami i wartości parametrów na rok 2018.

 

 

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

 

Konwersję można wykonać z wersji: 2018, 2018.a, 2018.b. 2018.b Fix1, 2018.1.

 

Aby kontynuować pracę z Sage Kadry i Płace i Sage Symfonia ERP we wspólnej bazie należy wykonywać konwersję za pomocą modułu Sage Symfonia ERP Administracja. Wykonanie konwersji z programu Sage Kadry i Płace spowoduje usunięcie danych modułów Sage Symfonia ERP.

 

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

Nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.

W przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. W przypadku tworzenia okresów płacowych tworzonych z przesunięciem rozliczenia ZUS i podatku na kolejny miesiąc, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio “Zerowa ulga podatkowa” lub “Koszty uzyskania przy dojazdach”) od pierwszego dnia miesiąca, w którym następuje wypłata, czyli od 1 marca.

Aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.